به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسش‌نامه خود انضباطی (بر اساس نظریه هافمن و کاستل)

0

پرسش‌نامه خود انضباطی (بر اساس نظریه هافمن و کاستل)

خود تنظیمی را برای اولین بار آلبرت بندورا روانشناس کانادایی در سال ۱۹۶۷ بیان کرد. او توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیت های مطابق یا مقتضیات موقعیت های اجتماعی، آموزشی و توانایی به تعویق انداختن کارها با هدف دلخواه را خودتنظیمی تعریف می کند و عقیده دارد، انسان ها دارای نوعی نظام-خود هستند و نیروی خودتنظیمی دارند. چنان چه توسط این نیروی خودتنظیمی می توانند بر افکار، احساسات و رفتارهای خود کنترل داشته و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای ایفا کنند. بندورا که نظریه شناختی- اجتماعی را بیان کرده است، خودتنظیمی را هم شامل سه زیر فرایند: خویشتن نگری، خودداوری و خودتأملی میداند. اما این زیرفرایندها، رویدادهای انحصاری نیستند، که هر کدام بطور جداگانه رخ بدهند بلکه آنها با یکدیگر در تعامل هستند و یکدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند. در واقع ساختار رفتاری انسان با عوامل متعددی در ارتباط است، و ازین رو افراد خودشان تنها عامل سنجش رفتارشان نیستند و جبری بین عوامل شناختی، رفتاری و محیطی وجود دارد. عامل شناختی همان باورهای فرد یا نگرش او است که شامل فرایندهای شناختی، ارزش ها، ادراکات و عواطف است. عامل رفتار شامل رفتارهای فردی و بیان و کلام و انتخاب های فرد می شود. در عامل محیطی خانواده و اجتماع جای می گیرند که آموزش و یادگیری و در واقع تجارب غیر مستقیم ناشی از یادگیری را در بر میگیرد. بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری، خود انضباطی هدف نهایی سازگاری با سیستم اجتماعی است. فرد خود منضبط، فردی است که بتواند درباره درست یا نادرست بودن اعمال خود قضاوت کند و سپس رفتار مناسب را اتخاذ کند. افراد خود منضبط، پای بند کنترل های رفتاری درونی هستند، افرادی که کمبود خود انضباطی دارند نیازمند دیگران هستند تا رفتار خود را بر اساس آنها تنظیم و کنترل کنند (کاستل نیک و همکاران، ۱۹۹۸). خود انضباطی انجام دادن کار درست، حتی زمانی که هیچ کس مشاهده نمی کند و اهمیتی به پیامد اشتباه نمیدهد؛ یعنی خود آگاهی فرد به او القا کند که کاری را انجام دهد و فرد برای کار درست و مناسب نیازی به کنترل بیرونی نداشته باشد، خود انضباطی نامیده می شود (پاپالیا و فلدمن، ۲۰۰۶).

 این پرسشنامه این پرسشنامه توسط زند کریمی(1389) بر اساس نظریه هافمن و کاستل نیک مطرح شده است و دارای 50 عبارت می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (از کاملاً مخالف = 1 کاملاً موافق = 5)نمره گذاری می شوند. 

همراه  1مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.