پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ )

پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ )

یک فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ی سالم برقرار کند. صاحبنظران اشاره به این دارد که سازگاری فرایندی است که از زمان تولد همراه انسان است و در دوره های مختلف زندگی به گونه ای خاص محقق می شود و در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تلاش می کند و این تلاش به منظور پاسخگویی به نیازها و خواسته های فرد رخ می دهد.

در مدرسه، فراگیر از یک سو در جریان تکمیل هویت یابی در پی دستیابی به استقلال و خودمختاری بیشتر است و از سویی دیگر باید با دوستان، وظایف و نقش های جدید عجین شود. برای دست یابی به عملکرد آموزشی بهینه و بالندگی در عرصۀ تحصیل، لازم است تا سازگاری تحصیلی رخ دهد و در غیر این صورت پسرفت و عقب ماندگی به جای پیشرفت و شکوفایی ظهور خواهد کرد(عزیزی نژاد، ۱۳۹۵). سازگاری تحصیلی بیان کننده میزان تطابق با محیط آموزشی، معلم ها ،هم کلاسی ها و محتوای دروس است( میکائیلی منیع و همکاران،۱۳۹۴).  سازگاری تحصیلی مشتمل است بر توانمندی فراگیر در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشه ایی که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی پیش روی آنها قرار می دهد، چنانچه فراگیر در این امر ناتوان باشد، ناسازگار نامیده می شود.  فقدان سازگاری میتواند به ترک و یا افت تحصیل ختم شود؛ بنابراین برای نیل به پیشرفت تحصیلی و عملکرد مناسب وپیشگیری از افت و ترک تحصیلی، بررسی و تمرکز بر سازگاری تحصیلی حائز اهمیت است (کسکین، کسکین و کیرتل[۱]، ۲۰۱۶)..

پرسشنامۀ سازگاری تحصیلی یک ابزار خودگزارشدهی است که بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ ) طراحی کرده اند که مشتمل بر ۶۷ عامل و ۴ زیر عامل سازگاری تحصیلی ( ۲۴ گویه)، سازگاری اجتماعی ( ۲۰ گویه)، سازگاری شخصی / هیجانی ( ۱۵ گویه) و دلبستگی به مؤسسه / مدرسه ( ۸ گویه) است( عزیزی نژاد،۱۹۵). در این جا از زیرمقیاس سازگار تحصیلی با ۲۴ گویه استفاده شده است.

به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Keskin, Keskin & Kirtel