پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی  FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶

موج شدیدی از علاقه به آموزش ذهن آگاهی در حوزه روانشناسی بالینی به عنوان مداخله روانی اجتماعی به وجود آمده است(سجادیان، ۱۳۹۲). کابات زین (۲۰۰۳) ذهن آگاهی را ” هشیاری پدیدار شده به واسطه توجه کردن به هدف در لحظه حاضر و توضیح دادن لحظه به لحظه تجربه به طور غیر قضاوتی” تعریف کرد. تمرین های ذهن آگاهی شامل ،همکاران مجموعه ای از مهارت هاست که در چندین مداخله به طور وسیعی در زمینه های پزشکی و سلامت روان به کارگرفته می شوند. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی عبارتند از: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی است (سجادیان، ۱۳۹۲). پرسشنامه های ذهن آگاهی با ویژگی های روان سنجی قوی می توانند مشخص کنند که آیا مهار تهای ذهن آگاهی پس از شرکت در یک مداخله ذهن آگاهی محور در جمعیت های بالینی و غیربالینی افزایش می یابند و کاهش در اختلالات روان شناختی را واسطه گری می کنند (بائر و همکاران، ۲۰۰۶). برخی از دانشمندان ذهن آگاهی را به عنوان مجموعه ای از مهار ت ها که می تواند آموخته و تمرین شود، توصیف نمود هاند. این مهار ت ها عبارتند از: مشاهده، توصیف، اقدام آگاهانه، غیرقضاوتی بودن نسبت به تجارب درونی و غیرواکنشی بودن نسبت به تجارب درونی ( سگال و همکاران، ۲۰۰۲).

پرسشنامه پنج بعدی ذهن آگاهی که در مطالعات اخیر از نظر فراوانی پراستفاده ترین پرسشنامه ؛ ذهن آگاهی بوده است (بائر و همکاران، ۲۰۰۶).  پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقیاس خودسنجی ۳۹ آیتمی است که توسط بائر و همکاران (۲۰۰۶) ساخته شده است.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.