به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی (تومینین-سوینی و همکاران ،2012)

0

پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی (تومینین-سوینی و همکاران ،2012)

برای سالیان متوالی اعتقاد بر این بود که حضور عواطف در فرایند تحصیل مختل کننده
است. بر این اساس، تحولات آموزشی هم که در نظام های آموزشی پی ریزی می شد،
اغلب یک جانبه و تنها در حوزه ی تحصیلی صرف رخ می داد؛ به طوریکه بر کارکردهای
تحصیلی فراگیران تأثیر نامطلوب می گذاشت و با کاهش علاقه ی تحصیلی، کندی پیشرفت
تحصیلی و افزایش استرس ها همراه می شد. وجود این نقیصه، به آسیب در رابطه ی فراگیرنده- مدرسه انجامیده بود و باید برای ترمیم آن چ ارهای اندیشیده می شد. بر این اساس، بهسازی رابطه ی فراگیرنده (فرد)- مدرسه (بافت) مورد توجّه جدی متخصصان آموزش وپرورش قرار گرفت و اعلام شد بازسازی و پیونددهی عمیق کارکردهای تحصیلی و عاطفی، قلب این رابطه است(مرادی و همکاران،1395).

 تومینین-سوینی و همکاران (2012)، پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی را با الگوگیری از شاخصه های روانشناسی بهزیستی مرتبط با بافت مدرسه گسترش دادند. این پرسشنامه از نوع خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با سی ویک گویه که درباره ی عقاید وی هستند، در طیف  لیکرت مورد سؤال قرار می دهد. پرسشنامه ی مذکور شامل 31 عبارت است که ابعاد ارزش مدرسه ، فرسودگی نسبت به مدرسه ، رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه  1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.