پرسشنامه یادگیری سازمانی (چیوا و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه یادگیری سازمانی

امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژ های یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است.

دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازما ن ها اهمیت استراتژیک دارد.

دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می دهد.

موفقیت بلندمدت سازمان به کسب ، ذخی ره و اشتراک دانش بستگی دارد.

استراتژ یهایی که بر اساس انباشت دانش نیروی انسانی طراح ی شوند کلی دمزیت رقابتی اند . بنابر این مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است.

نوآوری ها عصاره و نتیجه مدیریت دانش اند. در مواجهه با محیط متغیر، نوآوری ها سازمان را به انعطاف پذ یری در برابر تغییر مجهزمی کنند  و کلید بقا و موفقیت اند.

یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اعضا ی سازمان بر ای حل مسایل سازمان از یادگیری استفاده می کنند.

هر سازمان بر اساس ویژگی های خود و افرادش روش هایی برای یادگیری دارد ( احمدیان و همکاران، ۱۳۹۰).

    جهت بررسی متغیر یادگیری سازمانی از پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (۲۰۰۷)، استفاده می شود. این پرسشنامه دارای 14 عبارت است.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.