پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران ۲۰۰۱

مفهوم یادگیری خود-راهبر  (SDL), مفهومی است که مربیان برای سالهای طولانی آن را مورد بررسی و بحث قرار داده اند. SDL , یادگیرندگان را به عنوان صاحبان و مدیران مسئول فرایند یادگیری آنها در نظر می گیرد. SDL , نقش مهم انگیزش و اراده را در آغاز و ادامه تلاش های یادگیرندگان مشخص می کند. انگیزه, تصمیم های مشارکت را تحریک می کند، و اراده, نیت دیدن یک وظیفه را از طریق یک هدف حفظ خواهد نمود به طوری که اهداف به دست می آیند  Corno)، ۱۹۹۲؛ گاریسون، ۱۹۹۷( . در  SDL، کنترل به تدریج از معلمان به ادگیرندگان جابجا می شود. یادگیرندگان, میزان زیادی از استقلال را در تعیین اهداف یادگیری و تصمیم گیری در مورد آنچه ارزش یادگیری دارد و همچنین چگونگی رویکرد وظیفه یادگیری در یک چارچوب معین تمرین و اعمال می کند (Lyman, 1997; Morrow, Sharkey, & Firestone, 1993)   . معلمان, یادگیری را با قابل مشاهده ساختن یادگیری محکم می کنند. آنها, راهبردهای یادگیری را مدلسازی می کنند و با یادگیرندگان کار می کنند به طوری که آنها توانایی استفاده از آنها را در خود توسعه می دهند  (Bolhuis، ۱۹۹۶؛ Corno، ۱۹۹۲؛ Leal، ۱۹۹۳).

 پرسشنامه یادگیری خود راهبردر اصل دارای ۵۲ سوال بوده که در ایران در چندین پژوهش از فرم هنجاریابی شده با ۴۰ سوال استفاده شده است. پاسخ های آزمودنی در پرسشنامه حاضر بر مبنای یک مقیاس ۵ درجه ای بر روی طیف لیکرت از به طور کامل موافقم = ۱ تا به طور کامل مخالفم =۵ می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.