پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (شغلی) (QWL) والتون

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری [۱] (شغلی) (QWL) والتون

 

جوامعی که به پیشرفت، ترقی و تعالی دست یافته اند، توانسته اند نیرو ها و استعداد های نهفته در افراد را شکوفا سازند . به ویژه آن دسته ازسازمان هایی که به اهمیت و نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، به ارزش و قدرت نیروی کار متعهد آگاهی یافته و منابع مهم و انرژی فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می کنند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در بهبود عملکرد سهیم باشند.  سازمان های امروزی در محیط های پرتلاطم و نامطمئنی فعالیت می کنند و برای موفقیت در چنین شرایطی، استراتژی هایی نظیر کوچک سازی، سازماندهی مجدد و غیره را اتخاذ می کنند تا به این طریق بر چالش ها و عدم اطمینان های موجود فائق آیند.  فرصت های  شغلی چه در داخل و چه در خارج سازمان، همواره یکی از نکات محوری برای سازمان هایی است که سرمایه گذاری های قابل توجهی در مدیریت منابع انسانی می نمایند. بر این اساس، کارکنان نیز شغلشان را بانظم جدیدی از قوانین، انتظارات و شرایط استخدامی تجربه می کنند  )گل پرور، ۱۳۸۷)  کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهبود بخشد و سعی می کند به نیاز های شغلی که به نقش یک عامل تولید در کنار دیگر عوامل تولید مانند سرمایه تنزل کرده و دچار از خود بیگانگی شده، پاسخ دهد )خنیفر و همکاران، (۱۳۸۷  . در واقع برنامه های کیفیت زندگی کاری به حوزه های مختلف عینی و ذهنی کارکنان می پردازد. والتون[۲] ۱۹۷۳ )  ) کیفیت زندگی کاری را عکس العمل کاری را عکس العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامد های ضروری آن در ارضای نیاز های شغلی و سلامت روحی تعریف می کند؛ با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامد های شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیاز های فرد تأکید دارد.  والتون ( ۱۹۷۳ ) یک الگوی نظری برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده است که دارای هشت مؤلفه پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی می باشد  (میرکمالی ، ۱۳۸۳)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در سال ۱۹۷۳ توسط والتون تهیه شده و دارای ۳۵ سؤال و هشت زیر مقیاس پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی (والتون،.(۱۹۷۳

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Quality Of Work Life

[۲] – walton