به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه کوتاه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-) نسخه 18 آیتمی گارنفسکی و کراچ ( 2006 )

0

پرسشنامه کوتاه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-) نسخه 18 آیتمی گارنفسکی و کراچ ( 2006 )  

محققان بر این باورند که افراد در مواجهه با شرایط استرس زا از راهبردهاي متنوعی استفاده می کننـد. از جملـه  ایـن راهبردهـا، نشـخوار فکـري، سرزنش خود، سرزنش دیگران، تلقی فاجعه آمیز و تلقی مجدد مثبــت، توســعه ي چشــم انــداز، ارزیــابی مثبــت، پــذیرش و برنامه ریزي کردن است. راهبردهاي مذکور از جمله ابعاد نظم جـویی شـناختی هیجان است، بنـابراین نظـم جـویی شـناختی هیجـان یـک     پیش نیاز اساسی براي عملکرد اجتماعی سـالم اسـت کـه بـر     سلامت بدنی و روانی تأثیر می گذارد.

نظم جويي شناختي هيجان نقش مهمي در فهم همبسته هاي رفتاري و هيجاني استرس و وقايع عاطفي منفي ايفا مي کند. راهبردهاي نظمج ویی شناختی هیجـان بـه دو دسـته   راهبردهاي مثبت (تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریـزي، ارزیـابی   مجدد و توسعه ي دیدگاه) و راهبردهاي منفی (سرزنش خـود،  سرزنش دیگران، نشخوار فکري، تلقی فاجعه آمیـز و پـذیرش)   تقسیم شده و نشان داده شده است که استراتژي هاي منفـی،  همبستگی مثبت معناداري با افسردگی، اضطراب و استرس و استراتژي هـاي مثبـت، همبسـتگی منفـی معنـاداري بـا ایـن شاخص هاي سلامت روان دارند(برزگربفرویی و همکاران، 1394).

این پرسشنامه دارای 18 عبارت بوده و کوتاه شده نسخه 36 آیتمی می باشد. گرانيفسکي وکرايج(2006)  براي اولين بار به بررسي و تهيه نسخه 18 آيتمي اين پرسشنامه پرداختند که تعداد آيتم هاي هر خرده مقياس از 4 به 2 کاهش يافت.  تعداد مطالعاتي که خواهان نسخه کوتاه شده اين پرسشنامه بودند، به شدت افزايش يافت. تهيه نسخه کوتاه شده CERQ به دلیل بررسی و تحلیل سریع اطلاعات بسیار مهم می باشد.

همراه  5 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com
پرسشنامه استاندارد rava20.ir  تحلیل آماری فروشگاه هودی و سویشرت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.