پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه های استاندارد برگه 1

  • پرسشنامه های استاندارد برگه 1

این پرسشنامه ها استاندارد هستند.

این برگه اول لیست انواع پرسشنامه استاندارد است.

برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه های استاندارد

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

Q1- پرسشنامه مدیریت زمان عزیزی مقدم (۴۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

q1-2-پرسشنامه ی چشم انداز زمان(ZTPI)- (۶۶سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۶ مقاله رایگان) –

50,000 ریال – خرید

Q1-3- پرسشنامه تمرکز زمان (TFS) 11عبارتی (لوین، 1951) – (11 عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1مقاله رایگان) –

70,000 ریال – خرید

Q2- پرسشنامه اوقات فراغت (۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q3- پرسشنامه فرسودگی شغلی (مزلاچ) (۲۲ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

30,000 ریال – خرید

Q3-2پرسشنامه فرسودگی شغلی(GBI) گلدارد (۴۰ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q4- پرسشنامه درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر( ۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید
،

q4-2- پرسشنامه عجین شدن با شغل (درگیری شغلی یا مشارکت کاری ) (مگینسون و کلاترباک، 2006) ( ۲۰سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-2-2- پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی (JIQ) کانونگو(1982)( 10 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-3- عجین شدن با شغل ( شاوفلی  و بکر ، 2003) – ( ۲۰سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-4- پرسشنامه عجین شدن با شغل ریچ و همکارانش (2010 ) – ( 18سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-5- پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار( کینگ و همکاران ،1997)- ( 23 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-6- پرسشنامه تأثیر توانمندسازی بر عملکرد( 33 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-7- پرسشنامه اعتیاد به کار توسط اسپنس و رابینز (1992)- ( 20 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-8- پرسشنامه کار تیمی رونا ترنر(1999) – ( 40 عبارت- تک بعدی – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه- )

70,000 ریال – خرید

q4-9- پرسشنامه کارتیمی لنچیونی (2000) نسخه 25 سوالی( 25 عبارت- تک بعدی -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4مقاله همراه- )

70,000 ریال – خرید

q4-10- پرسشنامه رهبری کار تیمی در دانش آموزان (ابوالمعالی و یعقوبی،1395)( 24 عبارت- تک بعدی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه- )

70,000 ریال – خرید

q4-11- پرسشنامه هوشمندی کسب و کار روچ و سانتی(2001) –( 15 عبارت- تک بعدی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله همراه- )

70,000 ریال – خرید

q4-12- پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (2006)- ( 25عبارت- تک بعدی – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله همراه- )

70,000 ریال – خرید

q4-2-12 – پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارها کارکنان ویسبرگ( 16عبارت- تک بعدی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q4-13- پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی (2012)-( 24عبارت- تک بعدی – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3مقاله همراه- )

70,000 ریال – خرید

q4-14- پرسشنامه شایستگی محوری باچا(2012)( 5 عبارت- تک بعدی -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1مقاله همراه )

70,000 ریال – خرید

q4-15- پرسشنامه استاندارد آرزوهای  شغلی دنزیگر و همکاران(2008)( 25 عبارت- تک بعدی -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

q4-16- پرسشنامه عوامل موثر بر رشد شغلی( 18 عبارت- تک بعدی 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q5-2- پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان(انگیزش شغلیJDS ( هاکمن و اولدهام ) ( ۱۵سوال- به همراه ۵ مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

q5-3 – پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث( ۱۹عبارت- به همراه ۵ مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

q5-4 – پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم( ۳۹عبارت- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q5-5 – مقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت کندال و هالین ( ۷۲ عبارت- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

Q5-6- شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون( ۲۵ عبارت- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

q5-7-پرسشنامه بیگانگی شغلی(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله رایگان )

35,000 ریال – خرید

Q5-8- پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان (محمد آقاجاری، 1375)(20 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q5-8-2- پرسشنامه کوتاه ارزیابی اثربخشی  معلمان در آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله از نظر دانش آموزان/دانشجویان  (دلمنس و جینس،2005)(11 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q5-9- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) – (19 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید
q5-10- پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت – ماینر و اسمیت (1983) (7عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )
70,000 ریال – خرید

q5-11- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز (2007) (13عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 23 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q5-12- پرسشنامه انگیزش شغلی رایت (2004) – (6عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q5-12-2- پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر 20عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q5-13- پرسشنامه رضایت مشتری(حمیدی و همکاران، 1390). (21عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q5-14- پرسشنامه وفاداری مشتری سیلر و همکاران(2013) -(6عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 6 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q5-15- پرسشنامه رضایت مشتری سیلر و همکاران(2013)-(6عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه2 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

q5-16 – پرسشنامه ارزش خدمات سیلر و همکاران(2013) – -(12عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه4 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

q5-17- پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری نگی و کتما(2013)( 5 گویه – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q5-17-2- پرسشنامه موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری گاريدو مورنو و همکاران (2011)( 14 گویه -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

50,000 ریال – خرید

5-17-3- پرسشنامه مشتری مداری گاريدو مورنو و همکاران (2011) (تک مولفه ای ) ( 6 گویه -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

50,000 ریال – خرید

q5-18- پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک 1984 (تک مولفه ای)– -(20عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه2 مقاله رایگان )-

50,000 ریال – خرید

Q6- پرسشنامه کانون کنترل راتر (فرم بلند)( ۲۳سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q7- پرسشنامه کانون کنترل راتر (فرم کوتاه)( ۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q8- پرسشنامه منبع کنترل لونسون( ۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q8-2- پرسشنامه ی سبک های اسنادیASQ پترسون و همکاران (۱۹۸۲)( ۴۸سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q9- پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس( ۴۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q9-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی( ۱۷سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q9-2-2- پرسشنامه نوآوری سانتوس و همکاران(2013) – ( تک بعدی – 3- گویه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 6 ص)

50,000 ریال – خرید

Q9-3-پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت ( ۴۲سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۶مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q9-3-2-پرسشنامه عملکرد سازمانی چوی و راینی(2010) ( 8 سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q9-3-3-پرسشنامه عملکرد شرکت اسپلیکر و بریتل(2014) ( 8 سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q9-3-4 – پرسشنامه عملکرد سازمانی استيونسون (1998) – 18 گویه – 4 بعد (18سوال -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

50,000 ریال – خرید

Q9-4 – پرسشنامه رسمیت در سازمان ( ۱۵سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

Q9-5 – پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ( ۱۴ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۸ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q9-5-2- پرسشنامه یادگیری سازمانی ليائو و وو (2013) ( 21 سوال -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-5-3- پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (2001)( 15 سوال -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-6- پرسشنامه جو سازمانی(OCDQ) هالپین کرافت (۳۲ سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه۱۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q9-7- پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی ( ۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۹مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q9-8- پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،۱۳۷۷)- ( ۳۴ سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q9-8-2- پرسشنامه جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ ( 20 سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q9-10-پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی ( ۲۸ سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q9-11-پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی ( ۱۸ سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶مقاله رایگان) [

40,000 ریال – خرید

2-q9-11-پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر اورگ(2006) ( 15 سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

50,000 ریال – خرید

q9-12-پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (۴۹ عبارت – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲۱مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q9-13-پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت اصلاحیه کهنسال و همکاران (۳۶ عبارت – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲۱مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q9-14 –پرسشنامه بهبود سازمانی عطافر و صالح نیا (13889)-(31 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q9-15- پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978) ( 24 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q9-16- پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) دو نسخه 16 و 8 عبارتی – ( 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q9-17 – پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998) – ( 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q9-17-2- پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن(2000) – ( 9 عبارت- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -2مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-18- پرسشنامه جذابیت سازمانی (جاتمیکو ، 2004) ( 5 9صفحه -6 گویه- دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q9-19- پرسشنامه تناسب فرد- سازمان اسکروگینس(2002)- ( 20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q9-20- پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010)20 عبارتی( 20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q9-21- پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010)  اصلاح شده هانگ (2013) 10 عبارتی( 10 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q9-22- مقیاس جذابیت سازمانی  های هاوس، لیونس و سینار(2003)- ( 6 عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -1 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q9-23- پرسشنامه عدم تعادل تلاش پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009)( 16 عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -1 مقاله )

70,000 ریال – خرید

q9-24- پرسشنامه یادگیری استراتژیک تسینگ(2011)( 21سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q9-25- پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004)( 15سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -17 مقاله پایه ) .

70,000 ریال – خرید

q9-26- پرسشنامه استاندارد آوای سازمانی هامس (2012) ( 18سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q9-27-پرسشنامه  تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران(2018) ( 10سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -8 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q9-28- پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002)(37سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله پایه ) 3 مولفه

50,000 ریال – خرید

q9-29- پرسشنامه  اهمال‌کاری سازمانی (صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی ، 1397) – ( 25سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -1 مقاله پایه )-

50,000 ریال – خرید

q9-30- پرسشنامه عدم اطمینان محیطی ویکتور و همکاران(2007)( 3سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

50,000 ریال – خرید

q9-31- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل (1996)( 48 عبارت – 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q9-32- پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی (2002) ( 18 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q9-33- پرسشنامه رفتارهای فرانقشی ارگان (1988)( 15 عبارت – 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q9-34- پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز (2008) – ( 23 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q9-35- پرسشنامه شفافیت سازمانی النشمی (2012)( 22 سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q9-36- پرسشنامه متغیرهای سازمانی گاريدو مورنو و همکاران (2011) – ( 10 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q10- پرسشنامه سبک هویت برزنسکی( ۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q10-2-پرسشنامه هویت اجتماعی ( ۲۰ سوال – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۱۰مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q10-3-پرسشنامه هویت فردی ( بردبار) ( ۲۰عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q10-4- پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376) ( 40عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q10-5- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)( 10عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q10-6- پرسشنامه هویت برند کولمن(2011)( 12عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q10-6-2- پرسشنامه مدیریت برند سانتوس و همکاران(2013)( 12عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

60,000 ریال – خرید

q10-7- پرسشنامه استاندارد هویت جمعی هزارجریبی و لهراسبی (1390)(30 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q11- پرسشنامه تعهد سازمانی میلر و آلن( ۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q11-2- پرسشنامه استاندارد تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی راتوئل(2007) ( 17 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q11-3- پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت(2005)( 5 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q11-4- پرسشنامه تعهد سازمانی مری و همکاران(2013)(7 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q11-5- پرسشنامه تعهد سازمانی  پورتر( POCQ ) – (15عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 9مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q11-6- پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (1996) (9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – )

50,000 ریال – خرید

q11-7- پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)(9سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله – ) (40 عبارت -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله – )

50,000 ریال – خرید

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

50,000 ریال – خرید

q13-1-2- پرسشنامه انگیزش تحصیلی  AMS  والراند( 1992) ( 28 عبارتی – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –2مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q13-4-2- پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی(1388)( 30 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q13-4-3-مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- (59 عبارت- 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-1مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q13-7- پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی – ( 15عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q13-8- پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)( 20عبارت- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q13-9- پرسشنامه اخلاق تحصیلی (تک مولفه ای)- ( 8عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14- پرسشنامه سبک رهبری مدیران( ۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q14-2- پرسشنامه رهبری تحول آفرین (MLQ)باس و آولیو ( ۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۲مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q14-3- پرسشنامه سبک رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q14-10- پرسشنامه سبک مدیریت حسنی – ( 32عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q14-11- پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)( ۲۳عبارت- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q14-12- پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)( 11عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q14-13- پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)( 18عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q14-14- پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)( 29عبارت- 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q14-15- پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)( 25سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

q14-16- پرسشنامه رهبری خیرخواهانه کارکاس و سارگلو(2012)(40عبارت- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

q14-17- پرسشنامه رهبری اخلاقی بروان و تروینو (2005)(10عبارت- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه9 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

q14-18 – پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (35عبارت- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q15- پرسشنامه سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی( ۲۳سوال- ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q16- پرسشنامه میزان توجه به هوش چند گانه و ابعاد آن در مدارس( 25سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q16-2-آزمون هوشی هیلدا سانتوچی ( 10 کارت – 13 صفحه – دارای روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q17- پرسشنامه خودکارآمدی مدرسه ( اسمیت)( ۱۲سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q17-2پرسشنامه ارتباط با مدرسه (۲۱ سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دو مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q17-3-مقیاس اشتیاق دانش آموزان در مدرسه ( (SES-4DS ویگا (2016) (20سوال- 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q17-4-مقياس اشتياق به مدرسه وانگ و همكاران (2011) (23سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 12 مقاله پایه رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q17-4-2 – پرسشنامه رضایت والدین از مدرسه – بر اساس شاخص رضایتمندی ACSI آمریکا – تک مؤلفه(7سوال- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

q17-5-مقیاس اشتیاق تحصیلی( اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی)) فردریکز، بلومنفیلد، پاریس، 2004 ( 18سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-11مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-6-مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) – ( 17 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-11مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-7-پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن( 26 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-8- پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین(1393) (تک مولفه ای)( 27 سوال – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-9- پرسشنامه عملکرد آموزشی (تک مولفه ای)- ( 25 سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q18- پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی( ۴۱سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q19- پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت( ۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q20- پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS) ( تعدادسوال۲۱ – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q20-2- مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کرون( تعدادسوال33 – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 4 مقاله )

50,000 ریال – خرید

q20-2-2- پرسشنامه طرد اجتماعی هـوف و ورومـن (2011) – 24 عبارتی – 4 بعد 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با1 مقاله )

70,000 ریال – خرید

Q20-3-پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی (کراون و مارلو 1964 ) ( تعدادعبارت 9 – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q21- پرسشنامه آزمون رشد اجتماعی واینلند( ۱۱۱سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q21-2مقیاس بلوغ اجتماعی( RSMS ) رائو ( ۹۰سوال -۱۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه دو مقاله رایگان مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q21-3 – پرسشنامه بلوغ عاطفی(EMS) یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا(۴۸سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله رایگان مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q21-4 – پرسشنامه جو عاطفی خانواده(۳۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴مقاله رایگان مرتبط ) [

40,000 ریال – خرید

Q21-5-پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان (30سوال -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله رایگان مرتبط- )

50,000 ریال – خرید

Q21-6- مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن ( 27 سوال – 19 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان قیمت )

50,000 ریال – خرید

Q21-7- پرسشنامه انزوای اجتماعی( 18 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q21-7-2- پرسشنامه شبکه اجتماعی ( انزوای اجتماعی) لوبن  Lubben Social Network Scale (LSNS) ( 6 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2مقاله مربوطه رایگان )
70,000 ریال – خرید

Q21-8-پرسشنامه کفایت اجتماعی (پرندین ،1385)( 47 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله مربوطه رایگان )

70,000 ریال – خرید
Q21-9- پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش و آﻗﺎﯾﯽ)( 42سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله پایه )
70,000 ریال – خرید

q21-10-پرسشنامه سلامت اجتماعي – صفاري نيا( 1393 ) ( 28عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q21-11- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004) – (20عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -15 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q21-12- پرسشنامه امنیت اجتماعی(25عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -2 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q21-12-2-پرسشنامه امنیت روانی مازلو (فرم کوتاه)(2004)(18عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -2 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q21-13-پرسشنامه سبک تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران (2011) 54 گویه ای(54 سوال – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 7 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q21-14- پرسشنامه سبک تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران (2011) اصلاحیه صفاری نیا(1396) 41 گویه ای(۴۱ سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 7 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q21-15- پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری مادسون و همکاران(2005)- (10 سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q21-16- پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی در مکان کاری هنپاچرن و همکاران(1998)- (4 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

Q22مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن( تجدیدی نظر شده دکتر رضایی)( ۱۶سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q23- پرسشنامه هوش هیجانی برای نوجوانان ( شوت) (۳۳ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q23-2: مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده (MSEIS)شوت(۴۱ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q24هوش هیجانی برادبری و گریوز(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q24-2پرسشنامه هوش هیجانی(EQ) شرینگ ( ۳۳عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q24-3مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ( ۲۰عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

q24-3-2- پرسشنامه هوش هیجانی لی و همکاران(2014) ( 16عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q24-4- پرسشنامه هوش عاطفي  (EIQ)   ويزينگر( 1998 )- ( 28عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان قیمت )

70,000 ریال – خرید

q24-5- پرسشنامه آگاهی هیجانی (EAQ-30) ریفی و همکاران – ۲۰۰۷ ( 30عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q25خودسنجی هوش معنوی کینگ (SISIR) – (۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q25-2- پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینیگ (2009)(29 عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q25-3- هوش معنوی عبدالله زاده (29 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q26آزمون هوش گودیناف(۵۱سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q26-2پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ( ۲۴ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-3پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران( ۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q26-4 – پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو( ۲۲ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-5- مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش (ITIS-14) عبدالفتاح و ییتس( ۱۴ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-6- پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، 1377) ( ۱۴عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q27چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان عزیزی مقدم(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q28- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(۵۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q29- پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q30- پرسشنامه عزت نفس روچستر(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q31- پرسشنامه عزت نفس حیطه های ویژه هیر و شوماکر(۱۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q31-2- پرسشنامه عزت نفس برای کودکان ، پپ و همکاران (1989) ( 60 عبارت – 10 صفحه دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

q31-3- مقیاس وابستگی های ارزش خود (نسخه 35 عبارتی 7 عاملی) کراکرو همکاران (2001)( 35 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -2 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q31-4- مقیاس وابستگی های ارزش خود کراکرو همکاران (2001) اصلاحیه (سبزه آرای لنگرودی و همکارنش ، 1392)  (نسخه 29 عبارتی 6 عاملی)( 29 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -2 مقاله پایه )
70,000 ریال – خرید

q31-5- پرسشنامه خوداتکایی کول کویت و همکاران ۲۰۱۰  (تک بعدی )( 8 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

q31-6- پرسشنامه خود نظارتی (مارک اشنایدر)(15 سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q31-7-مقیاس بینش و خود اندیشی (دیدگاه فردی) گرانت و همکاران(2002) (تک مولفه ای)(8 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q32- پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی احمدی و همکاران(۳۴ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q33- پرسشنامه مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی (کالکوئیت) (۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )Four-factor Organizational Justice Scale

5,000 ریال – خرید

q33-2- مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۲۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۷ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q34- پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q35نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی(۳۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q35-2-پرسشنامه آشفتگی شناختی ماسون (2001)(14 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q35-3- پرسشنامه تحریف های شناختی – الیس( 1998 ) – اعتبار سنجی شده عبداله‌زاده و سالار (1389 )- (20 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان ) –

70,000 ریال – خرید

Q35-4- پرسشنامه کوتاه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-) نسخه 18 آیتمی گارنفسکی و کراچ ( 2006 )  – (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q35-4-2- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎري ﻫﯿﺠﺎن (BERQ):  ﮐﺮاﯾﺞ و ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ  (2019  ) – (20 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 4 مقاله رایگان )

80,000 ریال – خرید


Q35-5- مقیاس تحریف های شناختی بین فردی  (ICDS) همام جی (2004)  – (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q35-6- پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (۲۰۱۰)- (12عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 9 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q36سرسختی روان شناختی لانگ و گولت(۴۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q37سرسختی روان شناختی اهواز (۲۷سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q38بهزیستی روان شناختی ریف(۸۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q38-2- مقیاس بهزیستي ذهني وارویک ادینبور (WEMWBS) اصلاحیه رجبی (1391) (12 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q39بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ سوالی(۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q39-2- پرسشنامه به زیستی ذهنی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳) (۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه دو مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q39-3- مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان(کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال)(۸ سوال-۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

Q39-4-پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)- (33 عبارت -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q39-5- پرسشنامه جداییروانشناختی (هافمن، 1984) (124 عبارت -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 2 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q40اضطراب هستی گود و گود(۳۳ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۴ )

50,000 ریال – خرید

Q41- مقیاس اضطراب آشکار و پنهان فرم(۱ و۲) – StaI- y 1&2- اشپیگل(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q42اضطراب امتحان ساراسون(۳۷ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q42-2پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن( ۲۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q42-3 -پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران( ۲۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۷ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q42-4 -پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان ( MASC) چیو هنری ( 22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۷ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q42-5- مقیاس اضطراب ریاضیMARS – R- ( 24 سوال – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 1مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q43اضطراب بک(۲۱ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q43-2مقیاس اضطراب کتل ( ۴۰ سوال – ۲۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – قیمت )

30,000 ریال – خرید

Q43-3مقیاس اضطراب sas زانگ ( ۲۰ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-4مقیاس اضطراب و افسردگی (HADS) هاسپیتال ( ۱۴ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-5 مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان- مارچ و همکاران( ۳۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-6پرسشنامه چهار سامانه ای( FSAQ ) اضطراب ( ۶۰سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q43-7 – مقیاس درجه بندی اضطراب (HRSA) هامیلتون( ۱۴عبارت – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q43-8- پرسشنامه اضطراب قلبCAQ ایفرت۱۹۹۲ – ( ۱۸عبارت – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۰ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-9- پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک( ۲۵عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۸ مقاله رایگان- )[

40,000 ریال – خرید

Q43-10-مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (۲۴عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-11-مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان sas-a لاجرکا ۱۹۹۸ (۱۸عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-12-پرسشنامه افسردگی کودکان CDS- تیشر و لانگ (1987 ) دو فرم ( کودک و دیگران ) هر یک 66 عبارت- – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان- )

60,000 ریال – خرید

q43-12-2-پرسشنامه افسردگی سالمندانGDS       (15 عبارت- – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q43-13-پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی – (20عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-14-پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR- (16عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-15- مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398)

(18عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 4مقاله رایگان- )

90,000 ریال – خرید


پرسشنامه های استاندارد

q43-16- مقیاس ترس از کرونا (ویسی و همکاران ، 1399 ) (FDCS ) (5عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 4مقاله رایگان- )
q43-17-مقیاس سندرم شناختی/توجهی (ولز، 2009) – (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان) –

70,000 ریال – خرید

q43-16-2- پرسشنامه ارزیابی اثر کرونا ویروس ( 19COVID-) بر سبک زندگی (چوپرا و دیگران، 2020)(برای اولین بار در ایران)- – (دارای 3 بخش است، بخش اول دارای  7 سوال ، بخش دوم در دو قسمت 24 سوالی بخش سوم شامل 6 سوال – 27 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 3 مقاله رایگان) –

70,000 ریال – خرید

Q43-16-3- پرسشنامه ارزیابی تغییرات رفتار مربوط به سبک زندگی در طی بیماری همه گیر کرونا (19COVID )– ( شامل 20سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

q43-19- مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس(PAS؛ اسپنس، رپي، مک دونالد و اينگرام، 2001) -فرم والدین (34 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 3 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q43-20- پرسشنامه مقیاس اختلال اضطراب فراگیر(GAD)  7 سؤالی (7 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 7مقاله رایگان)-

70,000 ریال – خرید

olor=”green”] Q44-1تاکتیک های حل تعارض(جدید) استراوس و همکاران(۷۸ سوال – ۵ صفحه – دارای ، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-2تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران( اصلاحیه پناغی و همکاران ) CTS2(52 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-3- پرسشنامه حل تعارض (CRQ)ویکز و فیشر و اوری(۴۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q44-4سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II )B(28 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-5تاکتیک های حل تعارض استراوس(۱۹۷۹)(۱۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q45مدیریت تعارض یزدان آبادی(۳۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q45-2 – پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون(۳۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q45-3-مقیاس مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴مقاله رایگان )

[

40,000 ریال – خرید

Q46نیاز های خانواده برای خانواده های ایرانی( نصیری و سامانی(۲۶ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q47 -پرسشنامه مثلث شناختی ( CTI ) – (30 سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه یک مقاله رایگان )

[

40,000 ریال – خرید

Q48سنجش خانواده ( FAD) (۶۰سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q48-2- مقیاس سلامت خانواده اصلی( FOS ) هاوستات و همکاران (40 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه 6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q48-3-پرسشنامه شرایط خانوادگی (22 سوال – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q49پرخاشگری پیش دبستانی واحدی(۴۳ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، این برگه سوم لیست پرسشنامه هاست، برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.