به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه های استاندارد صفحه 1

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

رفتن به صفحه 2 پرسشنامه های استاندارد

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

Q1- پرسشنامه مدیریت زمان عزیزی مقدم (۴۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q1-2-پرسشنامه ی چشم انداز زمان(ZTPI)- (۶۶سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۶ مقاله رایگان) –

50,000 ریال – خرید

Q2- پرسشنامهاوقات فراغت (۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q3- پرسشنامه فرسودگی شغلی (مزلاچ) (۲۲ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

30,000 ریال – خرید

Q3-2پرسشنامه فرسودگی شغلی(GBI) گلدارد (۴۰ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q4- پرسشنامه درگیری شغلی توماس لاداهل وکنجر( ۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q4-2- پرسشنامه عجین شدن با شغل (درگیری شغلی یا مشارکت کاری ) (مگینسون و کلاترباک، 2006) ( ۲۰سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-3- عجین شدن با شغل ( شاوفلی  و بکر ، 2003) – ( ۲۰سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

q4-4- پرسشنامه عجین شدن با شغل ریچ و همکارانش (2010 ) – ( 18سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله همراه )

50,000 ریال – خرید

Q5- پرسشنامه انگیزش شغلی رابینز( ۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q5-2- پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان(انگیزش شغلیJDS ( هاکمن و اولدهام ) ( ۱۵سوال- به همراه ۵ مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

q5-3 – پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث( ۱۹عبارت- به همراه ۵ مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

q5-4 – پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI)ویسوکی و کروم( ۳۹عبارت- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q5-5 – مقیاس توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت کندال و هالین ( ۷۲ عبارت- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

Q5-6- شاخص رضایت شغلی(IJS) کینگ پارک و هادسون( ۲۵ عبارت- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

35,000 ریال – خرید

q5-7-پرسشنامه بیگانگی شغلی(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله رایگان )

35,000 ریال – خرید

Q5-8- پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان (محمد آقاجاری، 1375)(20 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q5-9- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) – (19 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید
q5-10- پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت – ماینر و اسمیت (1983) (7عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

q5-11- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز (2007) (13عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 23 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q5-12- پرسشنامه انگیزش شغلی رایت (2004) – (6عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q6- پرسشنامه کانون کنترل راتر (فرم بلند)( ۲۳سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q7- پرسشنامه کانون کنترل راتر (فرم کوتاه)( ۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q8- پرسشنامه منبع کنترل لونسون( ۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q8-2- پرسشنامه ی سبک های اسنادیASQ پترسون و همکاران (۱۹۸۲)( ۴۸سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q9- پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس( ۴۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q9-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی( ۱۷سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایاییو روش نمره گذاری- ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q9-3-پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت ( ۴۲سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۶مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q9-4 – پرسشنامه رسمیت در سازمان ( ۱۵سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

Q9-5 – پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران ( ۱۴ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۸ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q9-6- پرسشنامه جو سازمانی(OCDQ) هالپین کرافت (۳۲ سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه۱۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q9-7- پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی ( ۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۹مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q9-8- پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،۱۳۷۷)- ( ۳۴ سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q9-10-پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی ( ۲۸ سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q9-11-پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی ( ۱۸ سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۶مقاله رایگان) [

40,000 ریال – خرید

q9-12-پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (۴۹ عبارت – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲۱مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

q9-13-پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت اصلاحیه کهنسال و همکاران (۳۶ عبارت – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲۱مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q9-14 –پرسشنامه بهبود سازمانی عطافر و صالح نیا (13889)-(31 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q9-15- پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978) ( 24 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q9-16- پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) دو نسخه 16 و 8 عبارتی – ( 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q9-17 – پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998) – ( 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-18- پرسشنامه جذابیت سازمانی (جاتمیکو ، 2004) ( 5 9صفحه -6 گویه- دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

q9-19- پرسشنامه تناسب فرد- سازمان اسکروگینس(2002)- ( 20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله )

50,000 ریال – خرید

Q10- پرسشنامه سبک هویت برزنسکی( ۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q10-2-پرسشنامه هویت اجتماعی ( ۲۰ سوال – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۱۰مقاله رایگان)

40,000 ریال – خرید

Q10-3-پرسشنامه هویت فردی ( بردبار) ( ۲۰عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q10-4- پرسشنامه بحران هویت  احمدی (1376) ( 40عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q11- پرسشنامه تعهد سازمانی میلر و آلن( ۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q12-پرسشنامه برون سپاری(۲۲سوال-۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۵ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q13- پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( ۳۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) –

50,000 ریال – خرید

Q13-2-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو AES ) 2009) – ( ۱۰۲سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۳مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q13-3-پرسشنامه مشغولیت تحصیلی SEI سالملا آرو و آپادایا ( ۲۰۱۲ ) – ( ۹ عبارت- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۴مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q13-4-پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده )-( ۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۱مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q-13-5- پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )( 48 عبارت- 10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q13-6- پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011) – ( 22عبارت- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14- پرسشنامه سبک رهبری مدیران( ۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q14-2- پرسشنامه رهبری تحول آفرین (MLQ)باس و آولیو ( ۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-۲مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q14-3- پرسشنامه سبک رهبری سالزمن ( 35 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q14-4-پرسشـنامه مـدیریت اسـلامی مسـاح و همکاران (1390)- ( 126سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-2مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q14-5- پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک ( 10 عبارت جفتی – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14-6- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989) –( 35عبارت جفتی – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14-7- پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ( 51عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q14-8- پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )- –( 16عبارت جفتی – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q14-9- پرسشنامه رهبری بصیر (آینده نگر) کانگر و کاننگو(1988)( 33عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -7مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q15- پرسشنامه سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی( ۲۳سوال- ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q16- پرسشنامه میزان توجه به هوش چند گانه و ابعاد آن در مدارس( 25سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q16-2-آزمون هوشی هیلدا سانتوچی ( 10 کارت – 13 صفحه – دارای روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q17- پرسشنامه خودکارآمدی مدرسه ( اسمیت)( ۱۲سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q17-2پرسشنامه ارتباط با مدرسه (۲۱ سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دو مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q17-3-مقیاس اشتیاق دانش آموزان در مدرسه ( (SES-4DS ویگا (2016) (20سوال- 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q17-4-مقياس اشتياق به مدرسه وانگ و همكاران (2011) (23سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 12 مقاله پایه رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q17-5-مقیاس اشتیاق تحصیلی( اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی)) فردریکز، بلومنفیلد، پاریس، 2004 ( 18سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-11مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-6-مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) – ( 17 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-11مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q17-7-پرسشنامه ی ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن( 26 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-3مقاله بیس رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q18- پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی( ۴۱سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q19- پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تون تت( ۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q20- پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS) ( تعدادسوال۲۱ – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q20-2- مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کرون( تعدادسوال33 – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 4 مقاله )

50,000 ریال – خرید

Q20-3-پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی (کراون و مارلو 1964 ) ( تعدادعبارت 9 – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q21- پرسشنامه آزمون رشد اجتماعی واینلند( ۱۱۱سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q21-2مقیاس بلوغ اجتماعی( RSMS ) رائو ( ۹۰سوال -۱۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه دو مقاله رایگان مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q21-3 – پرسشنامه بلوغ عاطفی(EMS) یاشویرینگ و ماهیش بهارگاوا(۴۸سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله رایگان مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q21-4 – پرسشنامه جو عاطفی خانواده(۳۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴مقاله رایگان مرتبط- ) [

40,000 ریال – خرید

Q21-5-پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان (30سوال -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱مقاله رایگان مرتبط- )

50,000 ریال – خرید

Q21-6- مقياس رشد اجتماعی اليس وايتزمن ( 27 سوال – 19 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان قیمت )

50,000 ریال – خرید

Q21-7- پرسشنامه انزوای اجتماعی( 18 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q21-8-پرسشنامه کفایت اجتماعی )پرندین ،1385)

( 47 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید
Q21-9- پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش و آﻗﺎﯾﯽ)( 42سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله پایه )
50,000 ریال – خرید

q21-10-پرسشنامه سلامت اجتماعي – صفاري نيا( 1393 ) ( 28عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -6 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q21-11- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004) – (20عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -15 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q22مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن( تجدیدی نظر شده دکتر رضایی)( ۱۶سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q23- پرسشنامه هوش هیجانی برای نوجوانان ( شوت) (۳۳ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q23-2: مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده (MSEIS)شوت(۴۱ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q24هوش هیجانی برادبری و گریوز(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q24-2پرسشنامه هوش هیجانی(EQ) شرینگ ( ۳۳عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q24-3مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ( ۲۰عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q24-4- پرسشنامه هوش عاطفي  (EIQ)   ويزينگر( 1998 )- ( 28عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه۵مقاله مربوطه رایگان قیمت )

50,000 ریال – خرید

Q25خودسنجی هوش معنوی کینگ (SISIR) – (۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q25-2- پرسشنامه معنویت پارسیان و دونینیگ (2009)(29 عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q25-3- هوش معنوی عبدالله زاده (29 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q26آزمون هوش گودیناف(۵۱سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q26-2پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ( ۲۴ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-3پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران( ۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q26-4 – پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو( ۲۲ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-5- مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش (ITIS-14) عبدالفتاح و ییتس( ۱۴ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q26-6- پرسشنامه باورهای هوشی (بابایی، 1377) ( ۱۴عبارت -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q27چک لیست سنجش میزان عزت نفس میزان کودکان عزیزی مقدم(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q28- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(۵۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q29- پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q30- پرسشنامه عزت نفس روچستر(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q31- پرسشنامه عزت نفس حیطه های ویژه هیر و شوماکر(۱۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q31-2- پرسشنامه عزت نفس برای کودکان ، پپ و همکاران (1989) ( 60 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q32- پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی احمدی و همکاران(۳۴ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q33- پرسشنامه مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی (کالکوئیت) (۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )Four-factor Organizational Justice Scale

5,000 ریال – خرید

q33-2- مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۲۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۷ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q34- پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q35نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی(۳۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q35-2-پرسشنامه آشفتگی شناختی ماسون (2001)(14 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q35-3- پرسشنامه تحریف های شناختی – الیس( 1998 ) – اعتبار سنجی شده عبداله‌زاده و سالار (1389 )- (20 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q35-4- پرسشنامه کوتاه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-) نسخه 18 آیتمی گارنفسکی و کراچ ( 2006 )  – (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q35-5- مقیاس تحریف های شناختی بین فردی  (ICDS) همام جی (2004)  – (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 5 مقاله رایگان )
50,000 ریال – خرید

Q35-6- پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (۲۰۱۰)- (12عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 9 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q36سرسختی روان شناختی لانگ و گولت(۴۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q37سرسختی روان شناختی اهواز (۲۷سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q38بهزیستی روان شناختی ریف(۸۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q38-2- مقیاس بهزیستي ذهني وارویک ادینبور (WEMWBS) اصلاحیه رجبی (1391) (12 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

Q39بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ سوالی(۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q39-2- پرسشنامه به زیستی ذهنی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳) (۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه دو مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q39-3- مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان(کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال)(۸ سوال-۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

Q39-4-پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)- (33 عبارت -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q40اضطراب هستی گود و گود(۳۳ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۴ )

50,000 ریال – خرید

Q41- مقیاس اضطراب آشکار و پنهان فرم(۱ و۲) – StaI- y 1&2- اشپیگل(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q42اضطراب امتحان ساراسون(۳۷ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q42-2پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن( ۲۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q42-3 -پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران( ۲۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۷ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q42-4 -پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان ( MASC) چیو هنری ( 22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۷ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q43اضطراب بک(۲۱ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q43-2مقیاس اضطراب کتل ( ۴۰ سوال – ۲۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – قیمت )

30,000 ریال – خرید

Q43-3مقیاس اضطراب sas زانگ ( ۲۰ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-4مقیاس اضطراب و افسردگی (HADS) هاسپیتال ( ۱۴ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مربوطه رایگان قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-5 مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان- مارچ و همکاران( ۳۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-قیمت )

40,000 ریال – خرید

Q43-6پرسشنامه چهار سامانه ای( FSAQ ) اضطراب ( ۶۰سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q43-7 – مقیاس درجه بندی اضطراب (HRSA) هامیلتون( ۱۴عبارت – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q43-8- پرسشنامه اضطراب قلبCAQ ایفرت۱۹۹۲ – ( ۱۸عبارت – ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۰ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-9- پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک( ۲۵عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۸ مقاله رایگان- )[

40,000 ریال – خرید

Q43-10-مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (۲۴عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۱۸ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-11-مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان sas-a لاجرکا ۱۹۹۸ (۱۸عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q43-12-پرسشنامه افسردگی کودکان CDS- تیشر و لانگ (1987 ) دو فرم ( کودک و دیگران ) هر یک 66 عبارت- – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان- )

60,000 ریال – خرید

q43-13-پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی – (20عبارت – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-14-پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم SAS-TR- (16عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-15- مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398)

(18عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 4مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q43-16- مقیاس ترس از کرونا (ویسی و همکاران ، 1399 ) (FDCS ) (5عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 4مقاله رایگان- )
q43-17-مقیاس سندرم شناختی/توجهی (ولز، 2009) – (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 4 مقاله رایگان) –

50,000 ریال – خرید

olor=”green”] Q44-1تاکتیک های حل تعارض(جدید) استراوس و همکاران(۷۸ سوال – ۵ صفحه – دارای ، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-2تاکتیک های حل تعارض استراوس و همکاران( اصلاحیه پناغی و همکاران ) CTS2(52 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-3- پرسشنامه حل تعارض (CRQ)ویکز و فیشر و اوری(۴۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

30,000 ریال – خرید

Q44-4سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II )B(28 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q44-5تاکتیک های حل تعارض استراوس(۱۹۷۹)(۱۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q45مدیریت تعارض یزدان آبادی(۳۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q45-2 – پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون(۳۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q45-3-مقیاس مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q46نیاز های خانواده برای خانواده های ایرانی( نصیری و سامانی(۲۶ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q47 -پرسشنامه مثلث شناختی ( CTI ) – (30 سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه یک مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q48سنجش خانواده ( FAD) (۶۰سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q48-2- مقیاس سلامت خانواده اصلی( FOS ) هاوستات و همکاران (40 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه 6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q48-3-پرسشنامه شرایط خانوادگی (22 سوال – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به هم راه 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q49پرخاشگری پیش دبستانی واحدی(۴۳ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q50-1پرخاشگری باس و پری (جدید)AQ(29سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

۵۰-۲پرخاشگری زاهدی فر و همکاران(۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q50-3-مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلینویلسون (۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 صفحه – 1 مقاله رایگان پایه )

50,000 ریال – خرید

Q51شخصیتی مرزی جکسون و کلاریج( STB) اصلاحیه محمد زاده و همکاران(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52شخصیتی آیزنک(۹۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52-2شخصیتی آیزنک اصلاحیه ایرانی(۵۷ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52-3شخصیتی آیزنک نوجوانان(۸۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q53شخصیتی ۵ عاملی نئو(۶۰سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q53-2پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI)( ۵۶۶ سوال – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q53-3پرسشنامه شخصیتی (GWPQ)گری – ویلسون ( ۱۲۰ سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

q53-4 – پرسشنامه شخصیت خودشیفته(NPI-16) آمز ( ۱۶ عبارت – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q53-4-2-پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988) – ( 40 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله مرتبط- )

50,000 ریال – خرید

q53-5- پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “( ۱۲۵عبارت – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

q53-6- پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی PDf کتل ( ۱۸۷عبارت – ۲۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q53-7- پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ ( ۱۷۵عبارت – ۴۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۱ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q53-8- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) – ( 66عبارت – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 2 مقاله رایگان- )

60,000 ریال – خرید

q53-9- آزمون تیپ شخصیتی A و B بورتنر ( 25عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 3 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

q53-10- پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS)یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004) ( 24عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 8 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q53-11- پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002) – ( 30عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 5 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q54سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرین(۹۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q54-2- پرسشنامه رفتار کاریابی(۱۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q54-3- پرسشنامه باورهای کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q54-4- پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – ) [

40,000 ریال – خرید

Q55باورهای خودکارآمدی عمومی( GSE-10) شوارتز(۱۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q56خودکارآمدی عمومی شرر(۱۷ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57خودپنداره تحصیلی یی یسن چن(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-2خودپنداره راجرز(۲۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-3- خود پنداره راج کمارا ساراسوات(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-4- آزمون مفهوم خویشتن بک (۲۶ سوال – ۱۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q57-5- پرسشنامه خود پنداره کودکان دکتر اس. بی. آهلووالیا (CSCS ) – (80سوال – 11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q57-6- پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان (فضلی،1372)(28سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q58خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن(۳۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q58-2 – پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس MSSS (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۶ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q58-3 – پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان ( MTEBI ) (21 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q58-4-مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)- (10 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q58-5- پرسشنامه ی والدگری آلاباما (45سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه ای )

50,000 ریال – خرید

Q59وسواس فکری عملی پادوا(39سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q59-2وسواس فکری – عملی هاجسون و راسمن(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q59-3وسواس فکری عملی ییل براون(۱۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q59-4- پرسشنامه افکار وسواسی- (۴۴- OBQ) – (۴۴سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

Q59-5- پرسشنامه ي وسواسي جبري ونكوور ( توردارسون و همكاران 2004) ( VOCI)- ( 55سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q60شخصیت وسواس فکری-عملی گیب و همکارانش(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q60-2 – پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R) فوا و همکاران(۱۸سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۵ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q60-3-پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس ( TCQ )-

40,000 ریال – خرید

Q61مقیاس وسواس مرگ- عبدالخالق (DOS) (۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q61-2پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰)( ۱۵ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دارای ۹ مقاله رایگان ) قیمت

30,000 ریال – خرید

Q62چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)(۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q62-2چک لیست توانایی فردیتغییر یافته حسین زاده و همکاران(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q62-3-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ(39 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -یک مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q63 – مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (۲۴ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64 – پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶ (۳۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64-2 -پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی) فراگیر کنتاکی KIMS -(۳۹ سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64-3- پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ) FMI-SFفرم کوتاه( والاچ و همکاران(2006) – (14 عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 12مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q65عاطفه خود آگاهی تانجنی و همکاران(۱۶ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q65-2مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)(۲۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

20,000 ریال – خرید

Q65-3- پرسشنامه خود کنترلی تانجی  و همکاران (دو فرم 13 و 36 عبارتی )(2 فرم 13 و 36 عبارتی – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q66جو ایمنی زیدی و همکاران ۳۷ سوالی(۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67جو ایمنی زیدی و همکاران ۲۰ سوالی(۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67-2جو ایمنی نوردیک(۵۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67-3پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه(۳۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q67-4- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q68عوامل حفاظت کننده فردی سپرینگر IFPIاصلاحیه ایرانی(۶۱سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q69مشاهده حرکتی کودکان(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q69-2- مقیاس تمایل کودکان به کنترل ( گویرا ، کراوشا و هاوسمن ، 1993)- (16 سوال -4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه رایگان )-

50,000 ریال – خرید

Q70مهارت های اجتماعی ماتسون(۵۶سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q71مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر(۳۹ سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

30,000 ریال – خرید

Q72مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا(۳۴ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q72-2پرسشنامه (CTDA)گرایش به تفکرانتقادی ریتکس(۳۴ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q72-3-پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q72-4- پرسشنامه تفکر سازنده CTI اپشتین و مایر ( 1989 ) (30 سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q73مهارتهای ارتباطی بین فردی(۱۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q73-2- پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس(۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q73-3-پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)-(34سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q73-4- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۳۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله )

40,000 ریال – خرید

Q73-5- – پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۶ مقاله )

40,000 ریال – خرید

– Q73-6پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۲۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۴ مقاله )[

40,000 ریال – خرید

q73-7-پرسشنامه مهارت های ارتباطی (وکیلی و همکاران ) (30سوال – ۴6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q74پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی کودکان (فرم معلمان) گرشام و الیوت(۴۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله و سایر فرم های مقیاس به زبان اصلی – )

40,000 ریال – خرید

Q75همدردی با بیمار _JSPE-HP حجت و همکارن(۲۰ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q75-2- مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران (7 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q76کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک(۳۹سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q77کیفیت زندگی ۳۶- SF36 سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲ مقاله رایگان –

40,000 ریال – خرید

Q78کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(۲۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q78-1-پرسشنامه شیوه زندگی لوگان و همکاران(۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q78-2- پرسشنامه مهارت های زندگی ( فرم کوتاه )- (۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

-Q78-3- پرسشنامه سر زندگی ودسی ( ۱۹۹۷ )- (۸ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q78-4-پرسشنامه مهارتهای زندگی محمدخانی و همکاران (۱۳۸۵)- (۱۴۴سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q78-5- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر(LSQ)- (54 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

50,000 ریال – خرید

Q78-6-مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393) – (33 سوال – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q79- امید به زندگی(۳۳ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q80ناامیدی کودکان کازدین(۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q81جهت گیری زندگی شییر(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q81-2- پرسشنامه  های خوش بینی   ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)- (۱۰سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان)

50,000 ریال – خرید

Q82اختلال تنیدگی پس از ضربه ( می سی سی پی) (۳۹ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۵۵۰۰)

55,000 ریال – خرید

Q83چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R(90 سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

HSCL –Q83-2فهرست نشانه ای هاپکینز( ۵۸سوال – به همراه ۱مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q84غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ(۱۸ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q85-1ارزیابی شدت اختلال مانیا(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q86-1تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین ۲۶ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

50,000 ریال – خرید

Q86-2تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین۴۸ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

50,000 ریال – خرید

Q86-3تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) فرم معم ۳۹ سوالی -( دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

q86-4- سیاهه ¬ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین (۱۱۳ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q86-5- پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم(TRF) 11 الی ۱۸ ساله (۱۱۳ عبارتی – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q86-6- سیاهه ¬ی رفتاری خود سنجی ( YSR)نوجوان (۱۱۲ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q86-7- پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان ( فرم  معلمان – 30 عبارتی ) (مایکل راتر 1967) (30 عبارت – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q87باورهای غیر منطقی (جونز) (۱۰۰ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۴ مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

q87-2-آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)-(40 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

Q88آزمون تصویر تن (فیشر)

50,000 ریال – خرید

Q88-2پرسشنامه ی تصور از خود بک( ۲۵سوال – به همراه ۴ مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-3 – پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود – کش و همکاران ( ۶۹عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-4 – پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن ( ۳۱عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-5- مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS ) آبادی (۱۹۸۸) – ( ۱۲عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-6-پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI )- ( 19 عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-7- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ) ( 69 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-8- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 46 عبارتی- (MBSRQ) ( 46 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-9- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)( 47عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-10- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه بهرام و همکاران (1391)( 36عبارت – به همراه 4 مقاله رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q88-11-پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه عبدالملکی و همکاران (1389)( 56عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q89استرس شغلی بیمارستانی(۳۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q89-2 -پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس ( ۱۲عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

۸۹-۳- مقیاس تنش درک شده PSS-4 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۴عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-۴- مقیاس تنش درک شده PSS-10 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۱۰عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-۵- مقیاس تنش درک شده PSS-14 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( 14 عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-6- مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون ) ( 32عبارت – به همراه9 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-7- Q- پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ( فرم بلند ) OSI- R نسخه تجدید نظر شده ( 140 عبارت – 33 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q89-8- مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (IUJSI ) صفارزاده و شکر کن (1377) – (34سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q90شرایط پراسترس اندلر(۴۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q90-2- آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI پیکل و همکاران(۱۹۷۱) اصلاحیه مهاجرانی (۶۹سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q91دشواریهای تنظیم هیجانی(۳۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q92مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت)(۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q93قضاوت اخلاق(۵۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q94- مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۵ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q95میزان همدلی در کودکان خردسال(۱۱ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q96-مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)-(10سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q97سلامت عمومی گلدبرگ(۲۸سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q98سلامت عمومی گلدبرگ (فرم کوتاه) (۱۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q98-2- آزمون شخصیتی SCLR90 سلامت عمومی(۹۰سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید
Q98-2-2- پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی (scl 25) یا پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))
50,000 ریال – خرید

q98-3- پرسشنامه غربالگری سلامت روان 42 – DASS لاویبوند و لاویبوند (1995)- (42 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه ای رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q99تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی دزوریلا(۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) [

50,000 ریال – خرید

Q99-2- پرسشنامه حل مسئله پارکر (20سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q100حل مسئله هیپنر و پترسون(۳۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q101- باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین(۴۰سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q100-2- آزمون حل خلاق مساله باسادر CPS (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q102تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

20,000 ریال – خرید

Q103بدرفتاری ‎فیدل(۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q104کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (RDA )

50,000 ریال – خرید

Q105- پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی(۲۶ سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q106دلزدگی زناشویی پاینز(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (CBM)

50,000 ریال – خرید

Q107سازگاری زناشویی گراهام بی.اسپنیر۱۹۷۶( DAS) – تعداد ۳۲سوال — ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۱ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q107-2 فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن(RDAS) (۱۴ سوال — ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۰ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q107-3آزمون سازگاری زناشویی (LWMAT)لاک_ والاس (۱۵سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۱۵سوال — ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q108-0-1-مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی(جدیری، و جان‌بزرگی، ۱۳۸۸)( ۵۰سوال — ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-1پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی(۴۷سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی(۳۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-3- پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن(۲۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q108-2پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه)(۵۱ سوال — ۵ ۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-4 – پرسشنامه صمیمیت زوجین M I Qووندن بروک و هانس برتمن(۵۶سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q108-5-پرسشنامه تعهد زناشویی ( DCI ) آدامز و جونز(۴۴سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۸مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

q108-6- پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ(10سوال -13 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 7مقاله رایگان – )

60,000 ریال – خرید

q108-7- پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان2 بعدی (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000) (36سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q108-8- مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR– اصلاحیه (پناغی و همکارانش ،1392) – (30سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q108-9 – پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن42 عبارتی (DSI-R )-(43 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q108-10- پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینیشده اسکورن46 عبارتی (DSI )–(46 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q108-11 – پرسشنامه خرسندی زناشویی  (ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز، 1973 ) (10 عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q109 – پرسشنامه(PFQ) احساس مثبت به همسر(۱۷سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲مقاله رایگان- )[

40,000 ریال – خرید

Q109-2-پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی(۲۲سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q109-3-مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر لارسون (1992) اصلاحیه رجبی، فردوسی و شهبازی (1390) –(20سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q110- مقیاس انتظار از ازدواج (MES) جونز و نلسون(۴۰سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q110-2- شاخص بی ثباتی ازدواج( MII) احتمال طلاق (۱۴سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q110-3-پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی(RES) -چارلز ئی . کینگ، و اندرو کریسچنسن(۱۹سوال-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q110-4- پرسشنامه رفتار تعارض زناشویی(۲۳سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q110-5-پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس ( ۲۰۰۰)(۱۸سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

40,000 ریال – خرید

q110-6-پرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج (دلخومش و همکاران، 1386)- (46 گویه -10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

q110-7-مقیاس رمانتیک بودن rrs (آتریج و همکاران 1998 ) – (311 گویه -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

50,000 ریال – خرید

q110-8-مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مویس، کاریستوفیدز و دیسماریس (2009)- (27 گویه -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

q110-9- پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1994) Gottman – (24 گویه -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله مرتبط رایگان )

50,000 ریال – خرید

q110-10- پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده  (MCQ-R)- (54 گویه -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

60,000 ریال – خرید

q110-11- پرسشنامه تعارضات زناشویی  (براتي و ثنايي ،1375)  – (42 گویه -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q111نگرش فرزند به والدین(۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q111-2- مقیاس پدر ی دیک (FS) – ( 64 گویه – ۵ صفحه- دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری – به همراه دو مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

Q112-1پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40)اندروز و همکاران(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

40,000 ریال – خرید

Q112-2پرسشنامه سبک های دفاعی سوالی (۷۷ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

40,000 ریال – خرید

Q112-3اقدام برای رشد فردی(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه یک مقاله- )

40,000 ریال – خرید

Q113افسردگی مرکز اپیدمیولوژیک(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q114باورهای مربوط به افسردگی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q115افسردگی بک ۲(۲۱سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

[Q115-2اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ( CDI) ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (۲۷سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q115-3 – مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS)کانتر و همکاران(۲۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q115-4 – پرسشنامه افسردگی سما(۳۰سوال -۱۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q115-5 -مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)- (10سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله رایگان )

Q115-6-مقیاس افسردگی دانشجویان USDI کاواجا و برایدن (۳۰سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q115-7-پرسشنامه افسردگی کودکان ( CDI)ماریا کواس (۲۷سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q115-8-مقياس افسردگی مردان Magovcevic and Addis (2008) (44سوال -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q115-9- مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-II (2002)- (11سوال -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q116ادراک شیوه والدین Pops آرجی رابینز (۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۲ مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

Q117-1سیاهه کمال گرایی هیل(۵۸سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q117-2سیاهه کمال گرایی هیل(۵۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

q117-3 –پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران (1995) (40 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q117-4- پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( APS)(27 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q117-5- پرسشنامه کمال گرایی (میرکمالی و عرفانی زاده ، 1392) – (45سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q118عملکرد جنسی زنان(۱۹سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q118- 2 – پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان(۵ سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q118-3-پرسشنامه مسائل جنسیMSQ اسنل ، فیشرو والترز (1993) -(61 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 2مقاله رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q118-4-مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014) -(12 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 1مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-5- پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان روزن و همکارانش (۱۹۹۷)- (15 سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-6- مقیاس خودکارآمدي جنسی- کنش وري نعوظی (25 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-7- مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)- (9 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-8- پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) (22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-9-پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) اصلاحیه سروقد، 1392) (19 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید


Q119رضایت جنسی کرمانی (۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[(HISA)

40,000 ریال – خرید

Q119-2احقاق جنسی هالبرت (۲۵ سوال – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q119-3مقیاس احساس گناه(RMGI) موشر (۵۰سوال – به همراه ۱ مقاله رایگان- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q119-4- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ( ISS )   – (25سوال – به همراه 3 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q119-5- پرسشنامه ي خودكارآمدي جنسي (وزیری و لطفی کاشانی، 1387) – (10سوال – به همراه 8مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q120 نمای مایرز- بریگز(۶۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q121پرسشنامه(MBTI) تیپ شخصیتی(۸۷سوال – ۳۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q122سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه(۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q122-2- پرسشنامه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ( زاده ﻣﺤﻤﺪي و همکاران، 1387)(38عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q123راهبردهای مقابله ای نوجوانان(ACS)فرایدنبرگ و لوییس (۸۰سوال – ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q124راهبردهای مقابله ای لازاروس(۶۶عبارت – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q124-2پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) اسمیت(۲۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q124-3-مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر(CISS-SF) (۴۸سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q125ترس از ارزیابی منفی لیری(۱۲سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q126تحمل پریشانی ( DTS) سیمونز و گاهر(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q127سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۳ تا ۴ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q128سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۴ تا ۱۶ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

40,000 ریال – خرید

Q129سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم معلم) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q130سنجش نقاط قوت و ضعف (خودگزارشی) (۳۰سوال – ۱۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q131- پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) – رابرت، ام، راس(۴۸سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

( RFCP) Q132الگوی ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q132-2الگوی ارتباطا ت خانواده ویژه والدین(۲۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q132-3 – پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگانه – )

40,000 ریال – خرید

q132-4- پرسشنامه شرایط خانوادگی(۲۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q132-5- پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)(۳۵سوال – ۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q132-6- پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه (۱۶ سوالی)-(۱۶سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q133ارزشهای فرهنگ سازمانی هافستد(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q134سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایان دانشجویان(۳۶سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q135شادکامی مونش(۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q136شادکامی آکسفورد(۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q136-2- پرسشنامه شادی و نشاط(۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q136-3- سیاهه شادکامی فوردایس(IFHI) – اصفهان(۴۸سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

Q137هوش های چندگانه میداس(۴۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -( MIDAS) – ) –

50,000 ریال – خرید

Q137-2-آزمون هوش های چند گانه(۸۰سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )