به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش و آﻗﺎﯾﯽ)

0

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی  و ﺑـﺮاي ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﻫـﺮج و ﻣـﺮج، ارزشﻫـﺎ  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  و ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﻮد، ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ از آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ     ﻋﻨﻮان «ﮐﺠﺮوي» ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾـﺪه  ﻫـﺎﯾﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﮕﻦ و ﻏﯿﺮﻫﻤﮕﻦ، ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ، دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي   از اﻧﺤﺎء ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. پس آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮﯾﺒـﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎري از   ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارزش  ﻫـﺎي  دﯾﻨﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟـﻮان و وﺟـﻮد ﻣﺸـﮑﻼت عﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدي، اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از   ﺑﻐـﺮﻧﺞ ﺗـﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه  ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﺮﯾﺤـﻪ  دار ﺳـاﺧﺘﻦ وﺟـﺪان ﺟﻤﻌـﯽ و ﭼـﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( باقری کراچی و مهرابی، 1396). 

پرسشنامه سنجش  ﻧﮕـﺮش  ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﯽ و ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه و داراي 42  عبارت اﺳﺖ. اﯾـﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر،  ﻣﺴـﺎﯾﻞ  ﺟﻨﺴـﯽ،  ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

همراه  4 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.