پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)

پرسشنامه مهارت های مدیران باچا(2012)

مديريت از مهم ترين تلاشهاي انساني در حيات اجتماعي بشـر اسـت. جوامـع بشـري از مجموعـه اي از سازمان ها با اهداف مختلف تشكيل ميشود كه هر كدام وظايفي را انجـام مـيدهنـد. زمـاني جامعـه بـه اهداف مورد نظر مي رسد كه همه سازمان ها با انجام وظايف و برنامهها بـه اهـداف سـازماني نايـل آينـد. در همه سازمان ها مهمترين ركني كه براي رسيدن به اهداف تأثيرگذار ميباشد مديريت اسـت. مـدير بـه عنوان نماينده رسمي سازمان به منظور ايجاد هماهنگي و افزايش اثربخشي در رأس آن قرار مـي گيـرد و موفقيت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگي اعمال مديريت اوسـت. پيچيدگي فزاينده جامعه، پيشرفت علم، تكنولوژي، و به تبع آن نيازمنديها و گسترش سازمانها ايجـاب مي كند كه از مديران ماهر و كارآمد در اداره مؤثر سازمانها اسـتفاده شـود، زيـرا بـازده عملكـرد معقـول مديران است كه موجب بقاء و رشد سازمان مي شود(ایمانی،1391).

پرسشنامه مهارت های مدیران توسط باچا (2012) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 11 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد مدیریتی، فنی و کاربردی را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه با 2 مقاله پایه رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.