پرسشنامه مدیریت تضاد (تعارض) سازمانی پوتنام و ویلسون

پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی[۱] پوتنام و ویلسون[۲]

تعارض[۳] نتیجه طبیعی و اجتناب ناپذیر  ارتباطات انسانی است. یکی از مهم ترین عوامل در  موثر و سازنده بودن مدیریت تعارض بین افراد سبک مدیریت تعارض است که افراد برای حل تعارض استفاده می کنند .داشتن دانش و مهارت مدیریت تعارض امری ضروری به نظر می رسد.مدیریت تعارض در واقع به معنای بکارگیری صحیح روش های حل تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشد .راهبردهای مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حال که استمرار دارد احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند (حسینی و عظیم زاده ،۱۳۹۲).

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Organizational Communication Conflict

[۲] – Putnam & Wilson

[۳] – Conflict