پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

نظریه رهبری تحول آفرین توسط بس  در سال ۱۹۸۵ مطرح شده است و می توان آن را فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها به منظور ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل تعریف کرد)موغلی، ۱۳۸۲ ). اهمیت زیاد رهبری تحو لآفرین باعث شده است که امروزه تحقیقات علاوه بر توجه به پیامدها، به عوامل ایجادکننده این نوع رهبری در افراد و سازمان ها نیز متمایل شود. پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (۲۰۰۰) با استفاده از ۲۰ گویه، که از پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه دارای چهار بعد ملاحظه فردی[۱]، ترغیب ذهنی[۲]، انگیزش الهام بخش[۳] و نفوذ آرمانی[۴] می باشد و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است (باس و آولیو، ۲۰۰۰).

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Individual Consideration

[۲] – Intellectual Stimulation

[۳] – Inspirational Motivation

[۴] – Idealized Influence