پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( EPT )

ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.  اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﺳﻬﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره از ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده ، ﺑﻮﺳﺎﺗﻮ و ﻫﻤﮑﺎران (2000) ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻮري ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮیان  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯿﺸﻤﺎري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ،  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎده اﻧﮕﺎري ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨد (ﺗﻮﻟﯿﺘﯽ، 1390).  

هدف پرسشنامه عملکرد تحصیلی ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش( می باشد که دارای 48 عبارت می باشد .در این  پرسشنامه 5 عامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامهریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته اند .

همراه با  2مقاله پایه ای رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *