پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما

پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما

چندین عامل وجود دارد که بر توانایی  یادگیری موفقیت آمیز فراگیران  تأثیر می گذارد. از جمله تصورات یادگیری، انگیزه، شرایط فیزیکی محیط، محتوا و برنامه درسی و …  یکی از مهمترین این عوامل عادت ها و مهارتهای مطالعه است، مهارتهای مطالعه به عنوان توانایی  فراگیر  در فراگیری، حفظ و استفاده از عقاید و اطلاعات تعریف میشود ( هاروی، ۲۰۰۱ ، به نقل از رانا و کاوسار ، ۲۰۱۱). عادت های مطالعه بیانگر توانایی فراگیران  در سازماندهی و برنامه ریزی برای یادگیری شان است (لی اوا و فرح، ۲۰۱۵).

پژوهشگران مهارت های مطالعه را روشی برای کدگذاری، ذخیره سازی، نگهداری، بازگویی و استفاده از اطلاعات به روشی منطقی، مؤثر و کافی تعریف کرده اند)چن ۰۲۰۰۹).  همچنین عادت های مطالعه به استفاده آگاهانه و هدفمند از مهارت های شناختی، احساسات و اعمال برای به حداکثر رساندن یادگیری دانش و مهارت ها اشاره دارد )کاردل الاوار و نوین، ۲۰۰۳).  عادتهای بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است. توان هرکسی برای پیشرفت تحصیلی کامل ( به سختی درک می شود) بستگی به عوامل متعددی دارد. تلاشهائی درجهت رفع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طرق بهبود کیفیت آموزش، موضوعات آموزشی، محیط های تحصیلی و غیره انجام گرفته است. در بخش دانشجوئی نیز، تلاشهائی درجهت بهبود انگیزش، رغبت وعادتهای کاری او انجام گرفته است بطوریکه او می تواند حداکثر توان خود را بکار برد.وقتی گفته می شود تلاشها انجام گرفته است، این تلاشها فقط در چند کشور پیشرفته وچند مدرسه پیشرفته واقعیت داشته است. در کشور خودمان نیز به کار بیشتر برای بهبود کیفیت وبهینه سازی پیشرفت تحصیلی نیاز داریم. ترجمه این پرسشنامه فقط تلاش کوچکی است در آگاه ساختن معلمان، دانش آموزان و والدین به اینکه برخی از عادتهای مطالعه خوب است وبه پیشرفت بهتر منجر می شود (کرمی ، ۱۳۸۴). این پرسشنامه توسط پالسانی و شارما[۱] در سال ۱۹۸۹  تهیه و توسط کرمی  ( ۱۳۸۴) در ایران ترجمه و هنجاریابی شده است. پرسشنامه عادتهای مطالعه دارای ۴۵ گویه و هشت خرده مقیاس تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی است.

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Palsane & Sharma