پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)

پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)  

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش و   اﯾﺠـﺎد ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺟـﺰ اي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻫـﺎ  ، ﻣـ ﯽ ﺗـﻮان اﻫـﺪاف   ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه  اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮐـﻪ در  ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾـ ﻦ ﻫـﺪف  ، ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ درك و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣـﻞ    اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺗﻼش اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ، ﻗﺮاردادن اﻓﺮاد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎ   ﯾﯽ و ﺗﺠـﺎرب و  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري[1] ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد . اﻣـﺮوزه  ﯾـ ﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ، ﻣﻬـﻢ  ﺗـﺮ ﯾﻦ رﻗﺎﺑـﺖ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ.  شایسته سالاری ترجمه واژه  مریتوکراسی (meritocracy )  و ترکیبی از دو واژة مریت  (merit ) به مفهوم شایستگی و استحقاق داشتن و کراسی (Caracy ) به مفهوم حکومت یا روش اداره امور می‌باشد. شایسته‌سالاری (meritocracy) به شیوه‌ ای از حکومت یا مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌ اندرکاران بر پایهٔ توانایی و شایستگی‌ شان برگزیده شوند و نه بر پارهٔ قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی ،  فامیلی، مذهبی و حزبی

یکی از عوامل متعددی که بر کاهش اعتماد شهروندان به دولت‌ها و نهادهای دولتی نقش تعیین‌کننده دارد نادیده گرفتن شایسته سالاری در انتصاب مدیران دولتی است؛ زیرا این امر نشانگر آن است که حکومت و یا سیاستمداران به منافع گروه‌های خاص قومی،‌ منطقه‌ای، حزبی و امثال آن می‌اندیشند. هم‌چنین در فقدان شایسته سالاری در  حکومت، باعث شکل‌گیری برخی دیگر از عوامل بی‌اعتمادی به حکومت نیز می‌گردد. مثلا در صورتی که سیاستمداران در انتصاب افراد در پست‌های عالی مدیریتی به اصل شایسته‌ سالاری عمل نکنند باعث می‌شود عملکرد حکومت و در مجموع عملکرد دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و … تضعیف گردد. بالاخره با ناکامی‌های حکومت در این عرصه‌ها این احساس به مردم دست می‌دهد که صاحبان قدرت و سیاستمداران بر اساس سیستم تاراج عمل می‌کنند و اعطای پست‌های مدیریتی به افراد، نه بر اساس شایستگی بلکه با توجه به فعالیت‌های سیاسی آنان و این‌که تا چه اندازه به سیاستمداران وفادارند واگذار می‌گردد.

پرسشنامه شایسته سالاری  توسط مصلحی (1391)  طراحی شده و  شامل 51 گویه و هشت مولفه مهارتهای ارتباطی، تصمیم گیری،تشویق و نوآوری و تغییر، ارتباطات کاری،مهارتهای رهبری، مهارتهای حرفهای، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت های تیمی می باشد.

همراه 8  مقاله رایگان  


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

[1] – Meritocracy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *