به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389)

0

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389)

رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎرﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ، اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺒﻊ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد (ﻓﺎران، 2004).

ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮوع و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎدهﺗﺮ، ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ. ﻓﺮد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر داﺋﻤﺎَ ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را  ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازد .   ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﻮض، ﻣﺎﻟﯿﺎت و… ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرس ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي دورهاي در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، اﻓﺮاد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺮوري را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ (صفاری نیا ؛ آقایوسفی و  مصطفائی، 1393).

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺎريﻧﯿﺎ (1389) و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاد ـ ﮐﺎﻏﺬي و ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ اﺳﺖ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 23 ﮔﻮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 11 ﮔﻮﯾﻪ آن ﻧﺸﺎﻧﻪدﻫﻨﺪه ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و 12 ﮔﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ. ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ درﺟﻪاي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

همراه  2 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.