پرسشنامه سبک هویت[۱] برزونسکی ( ISI)

پرسشنامه سبک هویت[۱] برزونسکی ( ISI)

پرسشنامه سبک هویتی به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی [۲]  در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که ۳ تا از آن ها شامل سبک های هویت و چهارمین زیر مقیاس مربوط به تعهد است. زیر مقیاس های پرسشنامه سبک هویت عبارتند از:

  • زیر مقیاس جهت گیری اطلاعاتی : این زیر مقیاس دارای ۱۱ عبارت است، برزونسکی اظهار کرده است افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب می کنند. تنها پس از جمع آوری اطلاعات، بررسی گزینه های ممکن مورد پردازش اطلاعات تصمیم گیری می کنند.
  • زیر مقیاس جهت گیری هجاری که شامل ۹ عبارت است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب می کنند، بدون تفحص و بررسی از قوانین و هنجارهایی که والدین و همسر با دوستانشان وضع کرده است، پیروی می کنند.
  • زیر مفیاس جهت گیری سردرگم/ اجتنابی: دارای ۱۰ عبارت است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب می کنند، تصمیم گیری را تا حد ممکن به تأخیر و تعویق می اندازند.
  • زیر مقیاس تعهد: این زیر مقیاس نیز از ۱۰ عبارت تشکیل شده است و نشان می دهد آزمودنی به چه میزان نسبت به مذهب، سیاست و رشته تخصصی خود احساس تعهد می کند.

این پرسشنامه به صورت مقیاس پنج درجه ای لیکرت (۱=اصلاٌ شبیه من نیست،  ۵ =  کاملاٌ شبیه من است) مشخص می سازد که هر یک از عبارات ذکر شده تا چه حد نشان دهنده ویژگی های شخصیتی وی است.

[۱] – Identity style Inventory

[۲] – Berzonsky

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *