پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲)

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید[۱] بنت و رابینسون (۲۰۰۲)

رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه­تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می­کند. رفتارهای ضدتولید ، مجموع های متنوع از رفتارها نظیر تخطی از قواعد، سیاستها و اصول زیربنایی مورنیاز برای فعالیت های فردی و سازمانی را شامل می شود، که دارای مشخصه عمدی بودن و با هدف آسیب رسانی به مرحله اجرا درمی آیند (اپل بام، آیاکونی و ماتوسک، ۲۰۰۷ ). چنین رفتارهایی اغلب در قالب  آسیب رسانی به وسایل، امکانات و تجهیزات سازمان، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد کاری رسمی، اذیت و آزار کلامی و فیزیکی همکاران و یا مراجعان و دزدی و استفاده از وسایل سازمان برای مقاصد شخصی در دو طبقه اصلی، به نام های رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و رفتارهای ضدتولید  معطوف به افراد )همکاران، مشتریان، مراجعان، سرپرست ) جای

می گیرند. این پرسشنامه شامل ۱۱ گویه و یک بعد می باشد و توسط بنت و رابینسون (۲۰۰۲) طراحی شده است.

به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Counterproductive behaviors