به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ ) FMI-SFفرم کوتاه( والاچ و همکاران(2006) –

0

 

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ ) FMI-SFفرم کوتاه( والاچ و همکاران(2006) –

 Freiburg Mindfulness Inventory_ Short Form

معنویت به عنوان یک منبع قدرتمند انسانی، به سلامت روانشناختی افراد کمک کـرده و  تـأثیر مثبتـی بـر سـبک   زندگی و ارتقـاي کیفیـت زنـدگی آنهـا مـی گـذارد  . ذهن آگاهی [1]به عنوان یک عمل معنوي که ریشه در اعمال معنوي آیـین بـودایی و دیگـر سـنّت  هـاي  مراقبه اي دارد، در سالهاي اخیر محبوبیت زیادي در علوم مرتبط بـا سـلامت کسـب نمـوده و پـژوهش هـاي متعـدد   اثربخشی آن را بر مشکلاتی چـون افسـردگی، اضـطراب و اســترس تأییــد نمــوده اند . با توجه به محبوبیت زیادی که ذهن آگاهی در سالهای اخیر در علوم مرتبط با سلامت کسب نموده و مطالعه علمی ذهن آگاهی و استفاده از فنون ذهن آگاهی در آموزش و درمان های روان شناختی به شدت رو به افزایش بوده، کاربرد ابزارهای معتبر و روا برای سنجش این سازه ضروری است(قاسمی جوبنه و همکاران،1394).

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ [2] ( SF-FMI )، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته و در بسیاری از فرهنگ ها، از نظر خصوصیات روانسنجی مورد بررسی قرار گرفته است . بوچهلد[3] و همکاران فرم اولیه پرسشنامه ذهن اگاهی فرایبورگ که شامل 30 سوال بود را طراحی کردند . بعدها فرم کوتاه با 14 گویه که برای استفاده در جمعیت عمومی مناسبتر است توسطوالاچ[4] و همکاران طراحی شد .  فرم بلند پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ بیشتر برای اجرا در گروه هایی مناسب است که با فرهنگ بودایی و اعمال مراقب های آشنایی دارند، امّا فرم کوتاه آن برای اجرا در گروه هایی که آشنایی زیادی با زمینه بودایی ذهن آگاهی ندارند، مناسب تر است و می توان از فرم کوتاه در فرهنگ های مختلف استفاده نمود و می تواند به خوبی همه جنبه های مربوط به حوزه ذهن آگاهی را پوشش دهد(قاسمی جوبنه و همکاران،1394).

در طی یک بررسی در داخل کشور که توسط قاسمی جوبنه، عربزاده، جلیلی نیکو، محمدعلی پور و محسن زاده انجام شد، فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ ابتدا به به فارسی ترجمه شد و سپس روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است(قاسمی جوبنه و همکاران،1394).

همراه  3 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – Mindfulness

[2] – Freiburg Mindfulness Inventory_ Short Form

[3] – Buchheld

[4] – Walach

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.