پرسشنامه  خودکارامدی کاریابی

پرسشنامه  خودکارامدی کاریابی

خودکارآمدی یک فرد اشاره به داوری های فردی دارد در مورد اینکه تا چه حد به توان خود برای کسب مهارت های شناختی،رفتاری و پردازشی برای مقابله مؤثر با محیط خود اعتماد و اطمینان دارد. خودکارآمدی یک متغیر شناختی مهم در کارکرد موثر فرد محسوب می گردد (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۰).

این پرسشنامه توسط صالحی و عابدی( ۱۳۸۴ ) ساخته شده است و شامل ۱۰ سوال است که مقیاس اعتماد به توانایی ها و قابلیت های افراد را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.