پرسشنامه جو عاطفی خانواده

[huge_it_slider id=”2″]

پرسشنامه جو عاطفی خانواده

خانواده نخستین و مه مترین واحد زیستی جامعه است.یکی از عواملی که م یتواند در اعتماد بین فردی نقش داشته باشد خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن است. فضای عاطفی، کیفیت الگوی ارتباطی و ارز شهای اساسی حاکم در خانواده در نحو هی شک لگیری پای ههای شخصیتی و ویژگ یهای روانی رفتاری اعضاء تأثیر ژرف و پایدار دارد. جو عاطفی خانواده به مجموع روابط و تعاملات عاطفی که بین اعضای یک خانواده وجود دارد همانند بیان احساسات و علایق، نحو هی ارتباط و طرز برخورد افراد با یکدیگر گفته می شود (اکبری بورنگ، و قوامی راد، ۱۳۹۴) .  

پرسشنامه جو عاطفی خانواده توسط محمود نودرگاه فرد به منظور سنجش جو عاطفی خانواده ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ عبارت است که با طیف لیکرت ۵ درجه ای تدوین شده است .

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.