پرسشنامه تفکرانتقادی ریتکس(CTDA)

پرسشنامه تفکرانتقادی ریتکس(CTDA)

درعصر حاضرتوجه بی سابقه ای نسبت به تفکرانتقادی وجود دارد. هیئت هـای ملـی خـاص رسیدگی به کیفیت نظام آموزشی به فقدان توانایی تفکرانتقادی درنظام های آموزشی اذعـان کرده و خواهان گنجاندن آموزش تفکـرانتقـادی دربرنامـه هـای درسـی بـه عنـوان چهـارمین عنصرآموزش پایه واساسی (پس از خوانـدن، نوشـتن و حسـاب کـردن) شـده انـد (هرسـت، ترجمه شعبانی ورکـی، ۱۳۸۸ :۳۲۲ -۳۲۳ ) .

تفکر انتقادی را در کنار تفکر خلاق معمولاً به عنوان تفکر سطح بالا معرفی می‌کنند. ریشه‌های امروزی مفهوم تفکر انتقادی را در آراء جان دیویی می‌توان ردیابی کرد. وی تفکر انعکاسی را توجه دقیق، فعالانه و مستمر به اطلاعات و زمینه‌های حمایت کننده از آن و در نظر گرفتن نتایج و تبعات آن اطلاعات تعریف می‌کند. جان دیویی به عنوان پدر تفکر انتقادی مدرن در نظر گرفته می‌شود. تعاریف مختلفی از تفکر انتقادی ارایه شده است. ریچارد پاول، تفکر انتقادی را توانایی دست‌یابی به نتایج منطقی منطقی مبتنی بر مشاهده اطلاعات می‌داند. نوریس، تفکر انتقادی را این گونه تعریف می‌کند که دانشجویان همه دانش قبلی خود را در یک موضوع خاص مرور کنند و مهارت‌های تفکر خودشان را ارزیابی کرده و تغییر رفتار دهند.

این مقیاس پس ازآن­که مور، رود و پنفیلد(۲۰۰۳) به نتایج متفاوت و مهمی درباره­ی پرسشنامه گرایش به تفکر نقادانه کالیفرنیا (CCTDI) دست یافتند، طراحی شد. ریکتس سعی کرد یک مقیاس کوتاه­تر ، تأثیرگذارتر و پایاتر تهیه کند، پس پرسشنامه گرایش به تفکرانتقادی براساس مقیاس تفکرانتقادی فاسیون (۱۹۹۰) ساخته شده است. پرسشنامه تفکر انتقادی توسط ریکتس در سال ۲۰۰۳ طراحی گردید. به همراه  ۲ مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.