پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)[1] فوا و همکاران

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R)[1] فوا و همکاران

وسواس، یک اختلال گسترده است با میزان شیوع برآورد شده ی ۱% جمعیت مبتلا و ۲ تا  ۵/۲ درصد که در طول زندگی خود به آن دچار می شوند. یکی از معضلات موجود در زمینه ارزشیابی و تشخیص اختلال وسواسی- اجباری[۲](OCD) تنوع در ابزارهای تشخیصی و  مقیاسهای هنجاریابی شده معتبر است که علت این تنوع پیچیدگی در علایم وسواس می باشد. امروزه، کار نظری در زمینه شناخت ماهیت وسواس فکری – عملی و همین طور علایم آن و در نتیجه ارائه یک ارزشیابی جامع و کاربردی، از ضروریات جامعه علمی- ۲ بین المللی است.

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCD-R؛ فوا و همکاران، ۲۰۰۲) که نسخه کوتاه شده پرسشنامه وسواس فکری عملی (OCI؛ فوا و همکاران، ۱۹۹۸) دارای ۱۸ عبارت است و  نشانه های وسواس را اندازه گیری می کند.این نسخه ضمن اینکه نمره کلی پرسشنامه را در اختیار شما قرار می دهد همچنین شامل شش خرده مقیاس نیز می باشد:۱- شستو شو ۲- وارسی کردن، ۳- نظم دهی، ۴- نگرانی، ۵- احتکار کردن، ۶- خنثی کردن(هاجکاک و همکاران، ۲۰۰۴).

به همراه ۵ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] . Obsessive–Compulsive Inventory—Revised (OCI-R(

[۲] – Obsessive – Compulsive Disorder