به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه باورهاي اساسي نسخه فارسي – نسخه 50 عبارتي اصلاحيه (حجازي و همکاران، 1393)

0

پرسشنامه باورهای اساسی  نسخه فارسی – نسخه 50 عبارتی اصلاحیه (حجازی و همکاران، 1393)

Basic Beliefs Inventory (BBI) Persian Version

افراد از دوران کودکی، دربارة خود، دیگران، و دنیای شان باورهایی پیدا می کنند. مهم ترین این باورها، باورها یا فرض هاي اساسی  نامیده می شوند که در واقع بنیادي ترین سطح باورها.هستند و بسیار کلی، انعطاف ناپذیر، و بیش تعمیم یافته اند (الیس،2003).  در متون روانشناسی، بحث ها و استدلال هاي زیادي درباره اهمیت سامانۀ باورها صورت گرفته است. روانشناسان بسیاري نقش سامانۀ باورها را در رفتار انسان با اهمیت دانسته اند (کاتلین  و اپستاین، 1992). بالبی (1969) باورهاي انسان را مدل هاي دنیا می نامد. از نظر او مدل هایی که افراد از خود و جهان می سازند به آنها این امکان را می دهد که رخدادها را درك  کنند، آینده را پیشبینی کنند، و بتوانند براي آن به برنامه ریزي دست بزنند(حجازی و همکاران، 1393) . پرسشنامۀ باورهاي اساسی (کاتلین و اپستاین، 1992 ) در اصل  یک مقیاس 102 عبارتی است که به منظور اندازه گیري چهار باور اساسی مربوط به نظریۀ شخصی شناختی  تجربه اي، طراحی شده است (اپستاین، 1991 ). اما در این تحقیق از نسخه اصلاحیه (حجازی و همکاران، 1393)  که دارای 50 عبارت و 5 عامل است استفاده شده است.

 همراه با  2  مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.