پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) دنیس و وندر وال

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی[۱] ( CFI ) دنیس و وندر وال

افراد در واکنش به شرایط جدیدی که در زندگی آن ها رخ می دهد، با دامنه ای از موانع روبه رو می شوند که نحوه سازگاری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این که افراد در برابر محرک های مختلف محیطی کدام یک از راهبردهای مقابله با استرس را به کار گیرند به میزان انعطاف پذیری آن ها در مواجهه با مسأله بستگی دارد.انعطاف پذیری روان شناختی  یکی از متغیرهایی است که به عنوان توانایی سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی تعریف شده است. برخی از پژوهشگران انعطاف پذیری روان شناختی را توانایی فرد برای ارتباط کامل با زمان حال به عنوان یک انسان هوشیار و آگاه و توانایی او برای تغییر یا ادامه رفتار در جهت ارزش هایش تعریف کرده اند ( توکلی و ایرانمنش، ۱۳۹۴).

مطابق با نظریه انعطاف پذیری شناختی، سلامت روان یعنی پذیرش محیط های درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به فعالیت هایی که از لحاظ ارزشمندی باثبات است.  شکل های مختلف آسیب شناسی روانی نیز براساس انعطاف پذیری شناختی به وسیله افراط در قوانین رفتاری و عاطفی ناسازگارانه یا به وسیله رفتارهایی ارزش محور و حسایت به احتمالات که مربوط به آینده است، شرح داده می شوند)ماسودا و تالی، ۲۱۰۲ ). انعطاف پذیری شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیط سازگار کند )دیکستین، نلسون، مککلو و همکاران، . (۲۰۰۶  براین اساس شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روانی و آسیب پذیری در طیف گسترده ای از ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب و ناراحتی های روانی و آسیب پذیر در طیف گسترده ای از ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب و ناراحتی های روانی عمومی می شود، رابطه دارد )ماسودا و تالی، ۲۰۱۲).  با توجه به اینکه افراد دارای اختلالات خلقی با استفاده از نشخوارهای فکری به دنیای درونی خود فرو می روند و برای مثال افسردگی خود را تقویت می کنند، کسانی که انعطاف پذیری شناختی ندارند به هنگام احساس غم به سمت نشخوار فکری گرایش می یابند، زیرا به دشواری می توانند برای رهایی از چنین احساساتی روش های مقابله ای جایگزین بیابند )داویس ونولن هوکسا، ۲۰۰۰).  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و نادروال در ال ۲۰۱۰  ساخته شده است . این پرسشنامه مشتمل بر۲۰  سؤال می باشد. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی – رفتاری افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]Cognitive flexibility inventory