پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استرس شغلی کامکاری و همکاران (1381)

پرسشنامه استرس شغلی کامکاری و همکاران (1381)

استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده است. استرس واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی است که موجب ترس ، هیجان ، دست پاچگی، احساس خطر یا خشم می شوند (زارعی رباط، 1393) استرس شغلی را برانگیختگی ذهنی و  بدنی می دانند که حاصل شرایط فیزیکی یا روان شناختی مرتبط با شغل است(خورشیدی، 1391). منظور از استرس شغلی در این پژوهش ،سه نوع استرس موجود در محیط کار به نام های استرس محیط فیزیکی ، استرس ابهام نقش و استرس تضاد نقش مطرح شده توسط هلریگل و اسلوکام می باشد (مقیمی ،1368). در واقع پاسخهای فیزیکی و عاطفی زیان آور یک شخص در زمانی که شرایط شغلی  با توانايي ها،امکانات در دسترس و يا نيازهاي نيروي کار مطابقت نداشته باشد(الماسی، 1393).

پرسشنامه استرس شغلی توسط کامکاری و همکاران (1381) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 27 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد ماهیت شغل، استرس سازمانی و استرس فیزیکی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط معتمد (1394) اعتباریابی شده است.

70,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.