پرسشنامه احساس مثبت به همسر (PFQ)

پرسشنامه احساس مثبت[۱] به همسر     (PFQ)

ازدواج یک امر اجتماعی است که پایـه و اسـاس ارتبـاط و سبب ساز ایجاد کانون خانواده می باشد. این کـانون بـه عنـوان اصلیترین و بنیادیترین تشکل اجتماع بیشترین تـاثیر را در سلامت هر جامعهای ایجاد میکند؛ که این مهـم مشـروط بـه برخورداری افراد از سلامت روانی و داشتن ارتباطات مطلوب با یکدیگر است. بنابراین نیاز است ارتباطات میان فـردی بـه عنوان شالوده هویت و کمال انسان و مبنای اولیه پیوند فرد بـا دیگران به خصوص در روابط زناشویی همواره مورد توجه قـرار گیرد. چرا که ارتباطات موثر موجب شکوفایی و بهبود کیفیـت روابط افراد و ارتباطات غیر موثر مانع شکوفایی انسان میشـود و روابط را تخریب میکند. در این راستا به نظـر مـیرسـد خیلی از روابط مخـرب بـدلیل تعارضـات و بـدنبال آن منفـی نگریهای زوجین که برگرفته از آرایش ذهنی، روانی و سـبک اندیشه آنهاست نشات میگیرد.

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال ۱۹۷۵ در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد. (توکونیز والیری،۱۹۸۱).

                                                     به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان       

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Positive Feeling Questionnaire