پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی:

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهم ترین پدیده های زندگی است که می تواند موجبات رشد و شکوفایی توانایی های و هم چنین تأمین نیازهای مختلف انسان و به دنبال آن آرامش روانی را فراهم آورد. با وجود اهمیت و کارکردهای مهم ازدواج، پدیده ایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، بروز کشمکش و تعارض به عنوان جزء جدانشدنی و همیشگی در ازدواج و روابط زناشویی است که اگر زوجین نتوانند آن را به خوبی حل کنند آثار مخربی برای زوجین و فرزندان در خانواده به همراه می آورد ) بهمنی و همکاران، ۱۳۹۰).  پرسشنامه عدالت زناشویی توسط بهمنی ( ۱۳۹۰)  ساخته شده و دارای  ۲۶ سوالی است.

به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.