به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پایایی و روایی  در تحقیق دلفی

0

پایایی و روایی  در تحقیق دلفی

متأسفانه کنترل روایی و پایایی دلفی آسان نیست . چنان که دلفی به دلیل نداشتن شواهدی از پایایی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است . به عبارتی، اگر اطلاعات یا سؤالا ت مشابه به پانلیست ها داده شود، دستیابی به نتایج یکسان حتمی نیست . هرچند که کاربران دلفی، صحت تکنیک را تأئید نموده اند.  این تکنیک در رابطه با روایی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، چنان که پژوهشگر بر توسعه مراحل پیمایش یا ابزار تأثیری نداشته که در روایی صوری تأثیر دارد ، با این وجود، اگر اعضا ی شرکت کننده در مطالعه، نماینده گروه یا حوزه دانش مورد نظر باشند، اعتبار محتوی تضمین می شود . البته شاید موارد بالا به همه ی تحقیقات کیفی وارد بوده و نباید دلفی را با رویکرد کمی (پوزیتویست) مورد قضاوت قرار داد و استفاده از معیارهای انتقا ل پذیری، اعتبارپذیری، کاربردپذیری و تأئید پذیری برای اعتبار و اعتماد نتایج صحیح تر باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.