پرسشنامه استاندارد

ویژگیهای یک پژوهشگر

از آنجایی که منظور از پژوهش، کشف حقایق موجود در مورد اشیاء یا پدیده هاست، اهل پژوهش صفات و ممیزاتی را باید دارا باشند. از جمله: صداقت، نظم و علاقه مندی و شوق و نشاط، پشتکار، اعتقاد و ایمان به موضوع تحقیق، شناخت و اطلاع کافی از اجتماع خود و نیازهای آن، دارا بودن علم و آگاهی کافی نسبت به موضوع، آشنایی به شیوه و روشهای تحقیق، آشنایی به شیوه نگارش و ارائه اطلاعات، آشنایی با ابزارهای تحقیق و علوم مربوطه روز و جهانی مطالعه فراوان.

ارزش هر پژوهش در درجه اوّل مربوط به خود پژوهشگر است. یک پژوهشگر خوب علاوه بر نکات برشمرده فوق بایستی بتواند محصول کار پژوهشی خود را به دیگران  به زبان ساده و روان ،کامل و مناسب انتقال دهد. لذا وی باید به فنون خاص مناسبی مثل ارائه نمودارها، مثالها و تجارب روزمره که در فهم مطالب کمک می کند اِشراف کامل داشته باشد.

یک پژوهشگر موفق، نخست هدف کار خویش را خوب شناخته و در جهت آن بهترین روش را برای رسیدن به هدف برگزیده است، از طرفی وی باید با صبر و حوصله و در آرامش کامل فکری تجارب و آزموده های خود را به تحریر در آورد چرا که نوشته ای که با       شتاب زدگی و فکر پریشان تهیه شده باشد نمی تواند برای خواننده مفید فایده باشد.

یک پژوهشگر بایستی دیدی انتقادی به نوشته اش داشته باشد یعنی بارها کار خود را مرور نماید و نکات منفی را برطرف و حذف نموده و نکات مثبت را یافته، قوت بخشیده و آشکار سازد و در نهایت نگاریده خود را توسط شخصي آگاه به علوم نگارش تصحیح یا تأیید نماید. بطور کلی بایستی گفت انجام امور پژوهشی در مرحله نخست یک بخش از کار است و ارائه نتایج یک بخش دیگر 3که در صورتی که بخش دوم ضعیف یا دارای عیب و نقص باشد حاصل کار را دچار ضعف یا بی حاصلی می نماید.

منبع:

سهرابی، ن.(1390). روش تحقیق 1و 2 . جزوه درسی . دانشگاه الزهرا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.