هیچ رازی برای موفقیت وجود نداره

هیچ رازی برای موفقیت وجود نداره

موفقیت حاصل

آماده سازی، کار سخت،

و یاد گرفتن از شکست هاست.