به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

نکاتی پیرامون بیان مسأله در پایان نامه نویسی (بخش 1)

0

بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:

´اهميت مساله

´محدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي

´اطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده

´چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق

´مشكلات موجود در سازمان

´قلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود

´قلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند

´تعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي

ويژگيهاي بيان مساله تحقيق(پرسش آغازي)

1-واضح،روشن،محدود وشفاف بودن (رعايت اصل تحديد مساله)

2-امكان بررسي داشتن ( اجراي فرايند تحقيق روي آن)

3-عدم تاكيد بر قضاوت هاي اخلاقي ،ارزشي وفلسفي

4-مطرح نكردن پيش بيني هاي كلي

5-به صورت سوالي مطرح شدن

6-توجه به رابطه بين حداقل دومتغير كلي

7-وجود داشتن امكان اندازه گيري متغيرها

نكاتي درانتخاب مسائل تحقيقاتي

´خودداري از دوباره كاري در تحقيقات

´مهم بودن مساله تحقيق وارزش بررسي آن

´علاقه مندي ،كنجكاوي وكشش علمي براي شناخت آن

´آموزش،شرايط وكيفيات فردي شخص محقق

´فراهم بودن اطلاعات براي سنجش وعملي بودن روش تحقيق

´وجود وسايل وامكانات مورد نياز تحقيق

´امكان همياري وهمكاري در انجام تحقيق بين واحدها وافراد ذيربط

´فراهم بودن بودجه تحقيق و استفاده احتمالي از آن

´پيش بيني مشكلات ،موانع ،رويدادها وخسارات احتمالي در رابطه با تحقيق

´وجود زمان لازم براي تحقيق

´www.rava20.ir

چگونگي ارزيابي مساله تحقيق

1-آيا زمينه مساله،گستردگي وويژگيهاي آن با توجه به پيشينه تحقيق بيان شده است ؟

2-آيا مساله،دامنه مطالعه را محدود ميكند؟

3-آيا مساله،قلمرو علمي تحقيق را مشخص ميكند؟

4-آيااهميت مساله بر حسب يك يا چند ملاك زير بررسي شده است؟

    الف – دستيابي به يك شيوه نو در اجراي امور

    ب – تدوي يك نظريه

    ج – عموميت بخشيدن وگسترش دانش ونظريه هاي علمي

    د – پاسخ گويي به مسائل جامعه

    ه – پيشبرد روش شناسي در تحقيق

5-آيا مي توان پيرامون آن فرضيه هايي مطرح كرد؟

6-آيا فرضيه هايي تحقيق ، روش تحقيق را جهت مي دهد؟

7- آيا متغيرهاي پژوهش درآ ن مشخص است ؟

8- آيا تعريف عملياتي متغيرهاي آن امكان پذير است؟

خطاها در هنگام انتخاب مساله

دالن معتقد است دانشجويان وپژوهشگران  هنگام انتخاب مساله مرتكب چهار اشتباه مي شوند:

1- مساله اي را بدون تحليل جنبه هاي مختلف آن ،شتابزده انتخاب مي كنند.

2- بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع ،اقدام به انتخاب مساله  مي نمايند.

3- قبل از انتخاب مساله پژوهشي ،روش اجراي تحقيق را مشخص  مي كنند.

4- به جاي تعريف د قيق وروشن مفاهيم موجود درمسا له، آن رابه صورت كلي توصيف مي كنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.