به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات مناسب پايان نامه تویسی و مقاله نویسی رشته مديريت بازرگاني (لیست2)

0

موضوعات مناسب پايان نامه  تویسی و مقاله  نویسی رشته مديريت بازرگاني (لیست2)  

.1 بررسی رفتار رهبران عقیده در میان نوجوانان

.2 بررسی میزان تاثیر بسته بندی بر وفاداری و میزان خرید مشتری

.3 بررسی ادراک مشتریان و تاثیر آن بر رفتار خرید

.4 بررسی اثرات طراحی لوگو بر میزان مصرف

.5 شناسایی کانالها و ابزارهای تبلیغاتی در صنایع مختلف

.6 بررسی میزان تاثیر بسته بندی بر فروش کالا و محصولات

.7 بررسی تاثیر رایحه بر رفتار خرید مشتریان

.8 بررسی تاثیر زبان بدن فروشندگان بر رفتار و میزان خرید مشتری

.9 بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای خرید آنی مشتریان

11 . شناسایی رهبران عقیده در بازار تلفن همراه ایران

11 . شناسایی رهبران عقیده در بازار لباس ایران

12 . شناسایی رهبران عقیده در دانشگاههای ایران

13 . بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی لباس

14 . بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی دارو

15 . بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی خدمات دانشجویی

16 . بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی مواد شوینده

17 . تجاری سازی دانشگاهها

18 . بررسی ادراک مخاطبان از تصاویر )تصاویر بدون کلام، زبان بدن…( و تاثیر آن بر خرید

19 . بررسی تاثیر مولفه های مدیریتی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت

21 . بررسی تاثیر مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت

21 . بررسی تاثیر مولفه های مالی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت

22 . بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی/فرهنگی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت

23 . بررسی تاثیر مولفه های آموزشی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت

)1 بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني )مطالعه موردي: شرکت x)

)2 بررسي میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت x با استفاده از مدل سروکوال

)3 عوامل مؤثر بر موفقیت تعاوني هاي مصرف از دیدگاه مدیران در استان x

)4 بررسي رابطه بین گرایش به کارآفریني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان x

)5 رابطه بین تعهد سازماني و ادراك كاركنان از رفتار سیاسي مدیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان x

)6 میزان آمادگي اجراي مدیریت مشاركتي از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه x

)7 بررسي سبك رهبري مدیران عالي شعب سازمان x در چارچوب مدل بس

)8 تجزیه و تحلیل کارایي بانکهاي تجاري ایران باتکنیک تحلیل پوششي داده ها (DEA)

)9 ارزیابي كیفیت خدمات پس از فروش در شركت x از دیدگاه مشتریان

)11 کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت هاي گروه محصولات شیمیایي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

)11 بررسي رابطه ي بازارگرایي و کیفیت خدمات )مطالعه موردي: بانک x)

)12 بررسي رابطه میان ویژگي هاي شخصیتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي و میزان موفّقیت

اجراي مدیریت کیفیت جامع (TQM) در صنایع شهرستان x

)13 رابطه بین رویه هاي مدیریت دانش و سطح نوآوري در سازمانها مورد مطالعه: شركت هاي زیرمجموعه بنگاههاي اقتصادي منتخب شهر x

)14 امکان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزایاي انعطاف پذیر در پالایشگاه x

)15 تأثیر هوش هیجاني برنگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش درشرکت x

)16 بررسي تاثیر توانمندسازها بر فرآیندهاي مدیریت دانش در شرکت پالایش x

17 ارزیابي کارکرد هاي یادگیري سازماني در شرکت x__

همچنین به عرض می رساند ما داده های آماری شما را با قیمت مناسب و با نرم افزارهای آماری زیر  انجام می دهیم.

رم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس با ما :

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.