به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

0

آمار و روش های تحقیق( 1،5)
روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر دلاور (چاپ جدید)
احتمالات و آمار کاربردی – دکتر دلاور (چاپ جدید)
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری جوزف گال ترجمه دکتر نصر و همکاران انتشارات سمت
روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد دکتر عباس بازرگان
رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پدهاورز ترجمه دکتر حسین سرایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
آسیب شناسی روانی( 1،5)
آسیب شناسی روانی جلد 1و 2دیویدسون – ترجمه دکتر حمید شمسی پور
خلاصه روانپزشکی کاپلان – ترجمه رضاعی (چاپ جدید)
نظریه های شخصیت(2)
نظریه های شخصیت فیست و فیست- ترجمه یحیی سیدمحمدی(چاپ جدید)
نظریه های روان درمانی(2)
کاربست مشاوره و روان درمانی – کری – ترجمه سیدمحمدی(چاپ جدید)
ارزیابی روانشناختی ( مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی(1)
راهنمای سنجش روانی جلد (1و -)2تألیف گری گریت- مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریف
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-Rتالیف دکتر اکهارت اوتمر- زیگلیند اوتمر – ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی جلد یک
روانشناسی عمومی و رشد( 1،5)
روان شناسی رشد جلد 1و -2لورا برک- ترجمه دکتر یحیی سیدمحمدی
زمینه روانشناسی هیلگارد- ترجمه دکتر براهنی چاپ جدید
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار(5)
روانشناسی فیزیولوژیکی – جمیزکالات – ترجمه یحیی سیدمحمدی

مقدمه نوروسایکولوژی دکتر داود معظمی
خلاصه روانپزشکی- کاپلان – ترجمه رضاعی
روانشناسی بالینی( 1،5)
روانشناسی بالینی-جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز مهرداد فیروز بخت

زبان عمومي
(2)
1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson.
2008.
2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.
3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for
the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391.(
4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing.
Cambridge Uni.Press. 2000.
5: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran:
Jangal Publications.
6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3).
Cambridge University Press.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.