به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس وابستگی های ارزش خود (نسخه 35 عبارتی 7 عاملی)

مقیاس وابستگی های ارزش خود (نسخه 35 عبارتی 7 عاملی)

مقیاس وابستگی های ارزش خود (نسخه 35 عبارتی 7 عاملی)

Contingencies of Self-Worth Scale (CSWS) -Crocker‚ Luhtanen‚ Cooper‚ & Bouvrette‚ 2001

مطالعات مختلف در زمينـة حرمـت خـود ،اغلـب بـا در نظـر گـرفتن «خـود» بـه عنـوان «مفعول » كه محصول ارزيابي ها، نظرات و تأييد ديگران است،  به ميزان يا سطح حرمت خود توجه كرده اند. اين مطالعات داشتن حرمت خود بالا را با پيامدهاي مثبت رواني مرتبط دانسته و در مقابل، حرمت خود پايين و داشتن نگرشي منفي نسبت به خود را عامل مشكلات اجتمـاعي بيان كرده اند.

وابستگي هاي ارزش خود به حيطه هايي اشاره مي كند كه مؤفق شدن يا شكست خوردن در آن حيطه ها، چه به صورت واقعي و چه به صورت تصور شده، براي حرمت خود فرد ضروري و حياتي است. به طوري كه به دست آوردن مؤفقيت در حيطه هايي كه حرمـت خـود فـرد بـه آنها وابسته است، باعث افزايش حرمت خود او و شكست خوردن در آن حيطه ها، بـا كـاهش حرمت خود فرد همراه است (كراكر و همكاران،  2003).

مقياس وابستگي هاي ارزش خود را كراكر و همكاران ( 2001) ساخته اند كه شامل  35ماده بـوده و پاسـخدهنـدگان مـي بايسـت در طيـف ليكرت  7درجه اي (شديداً مخالف = 1،  شديداً موافق = 7 ) به عبـارات پاسـخ دهنـد.  این پرسشنامه کوشش دارد تا وابستگی باور فرد از ارزش خودش را اندازه گیری کند. هفت خرده مقیاس پشتیبانی خانواده، رقابت، نمود ظاهری، عشق به خدا، صلاحیت علمی، پاکدامنی و تایید دیگران دارد.

به همراه 2 مقاله پایه رایگان

70,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.