مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو Toronto Alexithymia Scale

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو  Toronto Alexithymia Scale 

ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها،  ناگویی هیجانی نامیده می شود .  ناگویی هیجانی سازه ای است چند وجهی متشکل  از دشواری در شناسایی احساسات  و تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی  مربوط به انگیختگی هیجانی  و دشواری در توصیف  احساسات برای د یگران  ( عصارکاشانی و دیگران، ۱۳۹۱). افراد مبتلا به ناگویی هیجانی، تهییج هـای بـدنی بهنجار را بـزرگ کـرده، نشـانه هـای بـدنی انگیختگـی هیجانی را بد تفسیر می کنند (بشارت و همکاران، ۱۳۹۲).  نسخه فارسی مقیاس ناگویی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، ۱۹۹۴) یک آزمون ۲۰ ماده‌ای است و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات[۱]، دشواری در توصیف احساسات[۲] و تفکر عینی[۳] می سنجد.

به همراه  ۵مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – difficulty identifying feelings

[۲] – difficulty describing feelings

[۳] – externally oriented thinking