مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)[1]

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS) (کانتر و همکاران، ۲۰۰۶) یک مقیاس خودگزارشی است که با هدف ارزیابی شاخص های فعال سازی و پرهیز در درمان فعال سازی رفتاری  تهیه شده و دارای ۲۵ گویه و چهار زیرمقیاس فعال سازی، اجتناب / نشخوار فکری، افت تحصیلی / شغلی و آسیب اجتماعی است و آزمودنی در یک مقیاس هفت گزینه ای از صفر (هرگز) تا شش (کاملاً) به هر یک از گویه پاسخ می دهد.

                                                     به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان       

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] . Behavioral Activation for Depression