مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷)

مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷)

بر اساس نظریه بالبی   ( ۱۹۷۳) دلبستگی درونی افراد بر اساس روابط با مراقبان اولیه شان بنا نهاده می شود و این چارچوب شناختی را برای فرد در برقراری روابط اجتماعی آیند ه اش مهیا می کند. دلبستگی بخش جدایی ناپذیر رفتار انسان از گهواره تا گور است. هازن و شیور بر اساس مشاهدات و تحقیقات متعدد، سه سبک دلبستگی بزرگسالی را که ادامه کیفیت روابط کودکی است، شناسایی کردند: سبک دلبستگی

ایمن  ، سبگ دلبستگی اجتنابی  و سبک دلبستگی دوسوگرا. این مقیاس با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷) طراحی شده و دارای ۲۱ عبارت  در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(هیچ ؛ کم ؛ متوسط ؛ زیاد ؛ خیلی زیاد) می باشد.

                                                     به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان       

[zarinpalpaiddownloads id=”425″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.