مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

یکی از فرایندهای انگیزشی که دچار تحول می شود، خودکارآمدی ادراک شده است. خودکارآمدی به باورهای افراد درباره توانایی خود در مورد یادگیری ، و عملکرد در سطح مشخصی اطلاق می شود. پژوهش های فراوانی به این نتیجه رسیده اند که خودکارآمدی بر یادگیری، انگیزش و عملکرد ؛ تحصیلی اثرگذار است. خودکارآمدی مفهومی است که از یک نظریۀ گسترده به نام نظریۀ شناختی -اجتماعی استخراج شده است که بر طبق آن پیشرفت آدمی متأثر از رفتار خود، شرایط محیطی و ویژگی های درونی همچون تفکرات و باورهای خود اوست. تصور یادگیرندگان از خودکارآمدی خود از منابع گوناگونی حاصل می شود همچون عملکرد واقعی و واکنشهای فیزیولوژیک خودشان، تشویق دیگران و تجربیاتی که از طریق یادگیری مشاهدهای به دست میآورند. با افزایش میزان خودکارآمدی یادگیرندگان، عملکرد تحصیلی آنان نیز افزایش پیدا کرده و آمادگی و استقامت بیشتری نسبت به آنهایی که از میزان خودکارآمدی پایین تری برخوردارند از خود نشان میدهند( سید صالحی و یونسی، ۱۳۹۴).   این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (۱۹۹۷) ساخته شده است و  دارای ۵ ماده می‌باشد.

به همراه ۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.