مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو[۱] ( RSMS )

در دوران بلوغ، تغییرات زیادی در کودکان و هم چنین والدین آن ها ( سبک زندگی، شیوه ی برخورد با کودک و …) روی می دهد. اکثر متخصصان پدیده ی بلوغ را منحصر به بلوغ فیزیکی (جنسی) ندانسته، بلکه آن را تلفیقی میدانند از سایر انواع بلوغ که احراز آن ها فرد را آماده ی ازدواج و زندگی اجتماعی می سازد که از جمله آن ها بلوغ اجتماعی می باشد (پاکدامن و همکاران، ۱۳۹۰).

سه بعد بلوغ اجتماعی و اجزاء آن  عبارتند از:

I کفایت شخصی    

۱- جهت گیری شغلی ( WO )1 : در درک مهارتهای مربوط به کار و تکامل نگرش های درست نسبت به کار وبر حسب دانش معیارهای لیاقت در انجام امور، قابلیت تجربه لذت درکار، که به خود کفائی منتهی می شود، آشکار می گردد.

۲– خود رهبری ( SD )2  : در قابلیت فردی برای عمل مستقل در اعمال کنترل بر اعمال خود ظاهر می شود. این مورد همچنین شامل ابتکار فرد در هدایت خود واعمال خود با احساس ایمنی و ایمان کامل به کوشش های خود است

۳- توانائی تحمل فشار روانی ( AS )1: توانائی نمایش ثبات عاطفی مناسب وواکنش بدون اینکه خود یا گروههائی را که به آن تعلق دارد گرفتار سازد. شامل توانائی بر عهده گرفتن کارهای سخت وتوان فرسا با اطمینان خاطر است.

II- کفایت میان فردی

۴- ارتباط ( CM )2: شامل توانائی در درک، ربط نوشتاری، تکلم روشن پر معنا وحرکات بیانگر است وهمچنین شامل توانائی همدلی که فردرا در برابر حیطه عاطفی حساس نموده ومستلزم ارتباط موثر است.

۵- اعتماد معقول ( ET )3 : شامل یک باور کلی است که اتکاء ووابستگی به دیگران را در موقع نیاز قابل قبول می داند. این اعتماد شامل عمل آشکار، تصمیم معقول راجع به هر کسی، هر زمانی، وچگونگی آن است.

۶- همکاری ( CO )4 : تمایلی نوع دوستانه به پیوستن به دیگران در کوششهای ایشان برای نیل به یک هدف مطلوب دو جانبه است. همچنین شامل توانائی در نظر داشتن قواعد و روشهای بیشتر به عنوان توافق اجتماعی دو جانبه ونه قانونی خشک و غیر قابل تغییر است.

III– کفایت اجتماعی

۷- تعهد اجتماعی ( SC )5 : شامل احساس وحدت با دیگران، اشتیاق به تغییر یا گذشت از اهداف شخصی به نفع اهداف اجتماعی وهمچنین آمادگی بریا سرمایه گذاری در اهداف اجتماعی دراز مدت می باشد.

۸- تحمل اجتماعی ( ST )1 :  مشتمل است بر اشتیاق شخصی به کنش متقابل با افراد وگروههائی که با او تفاوت دارند. حساسیت نسبت به حقوق افراد وگروههائی که متفاوت از او هستند، بدین ترتیب پذیرش تفاوت به مفهوم ساختن  وفاداری های خارج از گروه است.

۹- آمادگی برای تغییر ( OC )2 : شامل اشتیاق به قبول تغییرات در اوضاع اجتماعی وانطباق خود به مقتضیات این تغییرات است.

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۳توسط رائو ساخته شد و شامل ۹۰ سوال است (کاشی،۱۳۹۴)

به همراه ۲ مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Rao

۱٫Work – orientation

  1. Self – Direction
  2. Ability to take Stress
  3. Communication
  4. Enlightened Trust
  5. Cooperation
  6. Social commitment

۱٫Social  Tolorance

  1. ۲. Openness of change