مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10 ( شوارزر و جریوسلم 1996 )

مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10 ( شوارزر و جریوسلم 1996 )

به عنوان يكي از موضوع هاي مهم و اساسي روان شناختي همچنان « خود » توجه و گرايش به رو به افزايش است. خود در ديدگاه شناختي- اجتماعي مفهومي محور ي است كه نقش  ميانجي گر را در ميان درون و برون ايفا مي كند و عهده دار تنظيم رفتار است (بندور ا ، 1999 ). ما انسان ها داراي نظامي از باورها هستيم كه به تجارب ما معنا مي دهند. اين باورها كه بيانگر يك خود پويا  هستند ما را تشويق مي كنند تا بدنبال اصلاح و بهبود خود باشيم و در انتخاب اهداف و دسترسي به آن ها تأثير مي گذارند (ديويك 2000،3 ).

توسط نظامی، شوارزر و جریوسلم در سال 1669  ساخته شده است. مقياس اوليه داراي 20 ماده با دو خرده مقياس خودكارآمدي عمومي و خودكارآمدي اجتماعي بود كه در سال 1981 به يك مقياس تك عاملي با 10 ماده چهارگزينه اي تحت عنوان 10 GSE-تبديل شد. تاكنون به 28 زبان برگردانده شده است (شوارزر و جروسالم، 1995 ). هدف آن اندازه گیری صلاحیت و شایستگی شخصی است. در واقع، GSE-10  برای پیش بینی سازگاری بعد از تغییرات زندگی یا به عنوان شاخصی از کیفیت زندگی در هر مرحله رشدی برای فعالیتهای بالینی و تغییر رفتار مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای  10 عبارت  است و  طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت  4 درجه ای می باشد.

همراه با  2  مقاله پایه ای رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.