مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398) Corona Disease Anxiety Scale

مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398)

 Corona Disease Anxiety Scale

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس[1] (ﮐﻮوﯾﺪ 19) ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ از وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮس[2] و ﺳﺎرس[3] ﺷﻮﻧﺪ. اﺧﯿﺮاً اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم 19-COVID ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2019 در ﯾﻮﻫﺎن ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 2020) ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮس ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 2012 در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﮔﺰارش ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎرس ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ (SARS (SARS-COV اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎرس ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﻮرﯾﻪ 2003 در آﺳﯿﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺳﺎرس در ﺳﺎل 2003 در ﺑﯿﺶ از دوازده ﮐﺸﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ، آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ، اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ (ﺗﺎﻧﮓ[4] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020).

وﯾﺮوس ﻧﺎﺷﯽ از 19-COVID در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺠﺎ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ (ﺟﺮﻧﯿﮕﺎن، ﻟﻮ و ﻫﻠﻔﺎﻧد[5]، 2020 )  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد 19-COVID  ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ (WHO) : ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، اروﭘﺎ، آﺳﯿﺎي و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ (ﺳﺎ[6]، 2020). ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺟﺴﻤﯽ و البته وضعیت اقتصادی جامعه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖه است.

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ ( وو و ﻣﮏ ﮐﻮﮔﺎن[7]، 2020 ). اﺿﻄﺮاب ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮك در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروﻫﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (دوﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، 2017).  اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ دو ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﯽ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ژس وجود ابزاری استاندارد برای سنجش اضطراب ناشی از این بیماری ضروری است.

اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺿﻄﺮاب ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرس و ﻣﺮس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اما در در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﺮوﻧﺎ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد نداشت و این اولین مقیاس ایرانی در این مورد است که توسط علیپور و همکاران (1398) طراحی و اعتبار سنجی شده است.   اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار داراي 18 ﮔﻮﯾﻪ و 2 ﻣﺆﻟﻔﻪ (ﻋﺎﻣﻞ جسمانی و روانی )اﺳﺖ.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

 

90,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] –  Coronaviruses

[2]  – MERS

[3] – SARS

[4] – Tong

[5] – Jernigan, Low, & Helfand

[6] –  SA

[7] –  Wu, McGoogan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.