به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقایسە نرم افزارهای مدل سازی کوواریانس محور ( اموس و لیزرل) با نرم افزارهای مدل سازی واریانس محور(پی ال اس)

0

مقایسه روشهای لیزرل و اموس با اسمارت پی
🔵 معایب نرم افزارهای کوواریانس محور (لیزرل و اموس)

1- احتیاج به حجم نمونه بالا( تعداد نمونه بین 5 تا 15 مورد به ازای یک سوال پرسشنامه)
منبع: صفحه 22 کتاب مدلیابی معادلات ساختاری با لیزرل – دکتر حیدر علی هومن
2- نرمال بودن توزیع داده ها(روش کوواریانس محور به شدت به تعداد نمونه در دسترس بستگی دارد و هرچه داده ها نرمال تر باشد برازش بهتر است)
منبع صفحه 19 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی
3- وجود حداقل سه سازه برای هر متغیر
منبع: صفحه 21 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی
4-عدم توانایی مدلسازی مدلهای ترکیبی
منبع: صفحه 29 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی)
5- عدم توانایی بررسی متغیرهای تعدیلگر بصورت مستقیم
منبع: صفحه 33 کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل –شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی)
🔴 مزایای مدلسازی معادلات ساختاری با روش پی ال اس

عدم نیاز به حجم نمونه بالا
عدم حساسیت به حجم نمونه بالا
ترسیم مدل با متغیرهایی که یک سازه دارند
توانایی مدلسازی ،مدل های ترکیبی
بررسی مدلهایی که متغیر تعدیلگری دارند
بررسی مدلهای پیچیده
منابع (صفحه های 49 و 50 و 51 کتاب معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با smartpls شهریار محسنین و رحیم اسفیدانی
با پی ال اس علاوە بر مدل های انعکاس می توان مدل های ساختی را نیز بررسی نمود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.