به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

معیارهای کلی یا عمومی انتخاب یک موضوع تحقیق

0


-آیا‌موضوع‌انتخاب‌شده‌به‌رشته‌تخصصی‌من‌ارتباط‌دارد؟
-آیا‌مسئله‌‌از‌نظر‌علمی‌وحل‌حداقل‌‌یک‌مشکل‌در‌بین‌مشکلات‌‌‌متعدد‌حائز‌ اهمیت‌واولویت‌است‌.
-آیا‌موضوع‌‌بکر‌و‌غیر‌تکراری‌است؟
-آیا‌محقق‌برای‌انجام‌آن‌فعالانه‌شرکت‌دارد؟

آیا‌‌در‌اجرای‌طرح‌به‌حداقل‌وابستگی‌و‌پشتیبانی‌دیگران‌مثلاً‌‌رشته‌ها‌ی‌دیگر،‌ آزمایشگاه‌و‌غیره‌احتیاج‌است؟
-آیا‌منبع ‌لازم‌ازنظر‌اطلاعات،‌بیماران،‌مواد،‌وسایل،‌پول‌وغیره‌برای‌انجام‌طرح‌ فراهم‌است؟ ‌به‌عبارت‌دیگر ‌و ‌به ‌طور ‌کلی ‌آیا‌ طرح‌ قابل ‌اجراست؟
-آیا‌در‌زمان‌مناسب‌مثلاً‌قبل‌از‌پیاده‌شدن‌یک‌طرح‌کشوری‌به‌انجام‌خواهد‌رسید؟
-آیا‌نتایج‌به‌دست‌آمده،‌کاربرد‌مناسب‌و‌ ‌ قابل‌ملاحظه ای‌خواهد‌داشت؟
-آیا‌از‌نظر‌اخلاقی‌ورعایت‌حقوق‌ ‌ انسان های‌تحت‌مطالعه،‌قابل‌قبول‌است؟
-آیا‌از‌نظر‌فرهنگی،‌بهداشتی‌،درمانی‌و‌سیاسی‌دارای‌‌مقبولیت‌‌است؟
-آیا‌با‌اجرای‌این‌تحقیق‌می توان‌مقاله‌یا‌مقالاتی‌برای‌حل‌مشکل‌یاامشکلات‌ارائه‌‌ کرد؟ ‌
اگر‌پاسخ‌شما‌به‌ ‌ همه ی‌پرسش‌های‌فوق‌مثبت‌باشد،‌می توانید‌مطمئن‌شوید‌که‌ موضوع‌‌ قابل‌ قبولی ‌را ‌انتخاب ‌کرده‌اید. ‌قبل ‌از آن ‌که ‌عنوان‌ مطالعه‌ به ‌صورت‌یک‌ جمله‌ی‌کوتاه‌ روشن‌ و ‌با‌ معنی ‌بیان ‌شود، ‌‌بایستی ‌تصویر ‌روشنی ‌از‌ موضوع ‌مورد‌ تحقیق ‌داشته ‌باشید.‌ یک‌ عنوان‌نامفهوم، ‌گنگ ‌و‌ نارسا‌ احتمالاً‌ ‌ نشانه ی‌آن‌است‌که‌کااملاً ‌‌نمی دانیم‌ چه ‌می خواهیم بکنیم ‌و ‌یا‌ دقیقاً‌ چه‌به‌دست‌خواهیم‌آورد‌ ‌ (وطن پور‌مهدی‌،‌ ‌1386، به نقل از شمس و سعید افروغ، 1391).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.