فردا چیست؟

فردا چیست؟!

 ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود ، تا زمانی که کودک بی ‌سوادی بودیم و با این واژه آشنایی نداشتیم ، خوب زندگی میکردیم.

 تمامی احساساتمان ،غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم. انگار فهمیده تر بودیم ، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد.

 از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم،  همه چیز را گذاشتیم برای فردا
از داشته های امروز لذت نبردیم
و گذاشتیم برای روز مبادا…شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم….

«فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری، پس امروز را زندگی کن فردا حقیقت ندارد.