به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

صد نکته در پایان نامه نویسی: نگارش متن اصلي

0

پــس از اجــراي پژوهــش، زمــان نــگارش متــن اصلي فرامي رسد. البته با توجه به اينکه قبلا پروپوزال پايان نامه و پیشــینة پژوهش تدوين شده، شــروع نگارش به معناي شــروع از نقطة صفر نیســت. بلکه در اين مرحله دانشجو بايد به سازماندهي و بسط مطالب گردآوري شده بپردازد. در نگارش متــن پايان نامه بايد تمام اصول نگارش علمي كه در مقدمه به آنها اشاره شد، رعايت شود. متن پاياننامه بايد روان و عاري از ابهام باشد. بین اجزای متن بايد نوعي پیوســتگي منطقي ديده شود كه تمام اجزای آن را به هم مرتبط ســازد. علاوه بر اين، متن پايان نامه بايد يکدست باشد و دانشجو در تمام بخش هاي آن به تعاريف عملیاتي ارائه شــده در ابتــداي پايان نامــه وفادار بمانــد. مهم ترين پرسش هايي كه بايد در اين مرحله به آنها پاسخ داده شود، در جدول زیر آمده است.

کليدتوضيحات
مطابقت عنوان پاياننامه با
عنوان مصوب در پروپوزال
آيا عنوان پايان نامه منعکس كنندۀ محتواي آن است و با عنوان مصوب در پروپوزال مطابقت دارد؟
رعايت اصول چکیده نويسيآيا چکیدۀ پايان نامه آيینة تمام نمايي از متن اصلي است؟
ارائة تعاريف عملیاتيآيا تعاريف عملیاتي مفاهیم مهم به روشني ارائه شده است؟
سلیس بودن متنآيا پايان نامه بدون حضور نويسندۀ آن به اندازۀ كافي گوياست؟
انسجام و يک دستي متنآيا متن پايان نامه انسجام و يک دستي لازم را دارد؟
توجه به اصول استناددهيآيا به تمام منابع مورداستفاده به دقت استناد شده است و در استناد به منابع از الگويي واحد استفاده شده است؟
انسجام در ساختار متنآيا ساختار پايان نامه از الگويي منطقي پیروي مي كند؟
رعايت نکات دستوري نگارشآيا نکات دستوري نگارش در تدوين متن رعايت شده است؟
ارائة نتايج و پیشنهادهاآيا نتايج نهايي پژوهش و پیشنهادهاي مبتني بر اين نتايج ارائه شده است؟
ارائة پیوست هاي لازمآيا پیوست هاي موردنیاز خواننده در انته اي متن اصلي آمده است؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

Leave A Reply

Your email address will not be published.