روش تحقیق

صد نکته در پایان نامه نویسی: تعامل با استاد راهنما و ساير موارد

مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

دانشــجويان در اجراي پژوهش خود و تدوين پايان نامه از راهنمايي اســتاد راهنما و مشــاورۀ استاد مشــاور بهره مند مي شوند. اين وظیفه دانشجوست كه با تدبیري منطقي بیشترين بهره را از دانش استادان راهنما و مشاور ببرد. يکي از مشکلات رايج در اين تعامل عدم وجود تعريفي مشــخص از هدايت و مشاورۀ پايان نامه اســت. به بیان ديگر، ممکن است برخي از دانشجويان تعريف واقع بینانه اي از نقش استاد راهنما و مشــاور نداشته باشــند. هدايت پايانً نامه از سوی استاد راهنما الزاما به معناي حضور مستمر و گام به گام او در تمام جزئیات و تمام مراحل تحقیق نیســت. بلکه اســتاد راهنما بايد دانشــجو را به مسیر درســت پژوهش هدايت كند، و او را از حركت در مسیر اشتباه بازدارد.

وظیفة ديگر استاد راهنما و مشاور طرح سؤالاتي است كه ذهن دانشجو را به تکاپو و جنب وجوش بیشتر و مطالعه و جستوجوي گسترده تر در منابع ترغیب كند. مهم ترين پرسش هايي كه بايد در اين مرحله به آن ها پاسخ داده شود، در جدول زیر آمده است.

كليدتوضيحات
ديدگاه هاي استادان راهنما و
مشاور
آيا ديدگاه هاي استادان راهنما و مشاور را در كار خود اعمال كرده ايد؟
مغتنم شمردن فرصت يادگیريآيا پژوهش را فرصتي ارزشمند براي يادگیري تلقي مي كنید؟
پرهیز از اضطراب و نگرانيآيا از اجراي پژوهش لذت مي بريد يا آن را تکلیفي دشوار مي پنداريد؟
پرهیز از شتابزدگيآيا بیش از آنکه نگران يادگیري باشید به فکر دفاع از پايان نامه هستید؟
آمادگي ويرايش مجدد متنآيا اگر لازم باشد، براي ويرايش مجدد متن پايان نامه آمادگي داريد؟
مديريت زمان در پژوهشآيا در طول ترم تحصیلي وقت كافي به پژوهش خود اختصاص داده ايد؟
مستندسازي فرايند يادگیريآيا انديشه ها و امور مربوط به پايان نامه را به دقت و با جزئیات مستند ساخته ايد؟
مشورت در پايان نامهآيا با دوستان خود دربارۀ موضوع پاياننامه صحبت مي كنید؟
جلب مشاركت ساير استادانآيا علاوه بر استادان راهنما و مشاور از ساير استادان گروه و دانشکده راهنمايي خواسته ايد؟
بازنگري در فرايند پژوهشاگر بخواهید دوباره پژوهش كنید، آيا همین مسیر را طي خواهید كرد؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.