به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

صد نکته در پایان نامه نویسی: انتخاب موضوع پژوهش

0

 معمولا نخســتین مشــکلي كه دانشــجويان درخصوص اجراي پايان نامه با آن مواجه مي شوند، انتخاب موضوع پژوهش است. در هر رشتة علمي تقريبا دربارۀ تمام موضوع   هاي معروف قبلا پژوهش  هاي فراواني انجام شــده است و يافتن موضوعي تازه كه ارزش اجراي پژوهش مستقلي در حد يک پايان نامة تحصیلي را داشته باشد، كار ساده اي نیست. براي گذر از اين مرحله مقالة حاضر پیشن هاد هايي ارائه مي كند.
نخستین قدم در اين كار شناسايي منابع هسته در رشتة تحصیلي موردنظر است. منظور از منابع هسته منابعي اعم از كتاب و مجله اســت كه بیشــترين استناد ها را به خود اختصاص مي دهد و بیشترين تأثیر را در رشــتة موردنظر داشته اند. براي شناسايي منابع مرتبط با موضوع لازم است دانشجويان با راهنمايي استادان راهنما و مشاور به جست وجو در پايگاه  هاي اطلاعاتي ،نمايه نامه  ها و چکیده نامه  هاي
موضوعي رشــتة خود بپردازند. اين منابع ممکن اســت در داخل يا خارج از كشــور منتشر شده باشند. خوشــبختانه به مدد امکانات اينترنتي امروزه دسترسي به هر دو دسته از اين منابع با سهولت بیشتري نسبت به گذشته میسر است. براي تکمیل اين جست وجو پیشن هاد مي شود دانشجويان به شناسايي و بررسي فهرست كنفرانس  ها و همايش  هاي جاري در رشته و موضوعات موردبحث در آن ها نیز اقدام كنند.
همچنین، شناسايي و بررسي پايگاه  ها و فهرست پايان نامه  هاي انجام شدۀ موجود در مراكز اطلاعات ملي يا وبسايت  هاي دانشگاه  هاي معتبر مرتبط با رشــته در داخل و خارج كشــور نیز توصیه مي شــود. ضمن آنکه امروزه جســت وجو در پايگاه  هاي اطلاعاتي پژوهش  هاي دردست اجرا در سطح داخل و خارج كشور نیز مي تواند مفید باشد. مثلا به تازگي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران» پايگاه جديدي براي ثبت پیشن هاد هاي پژوهشي پايان نامه  ها و اطلاعات مربوط به پايان نامه  هاي در دست اجرا ايجاد كرده است. اين پايگاه با عنوان «پايگاه ثبت اطلاعات پايان نامه  ها و رســاله  هاي تحصیلات تکمیلي كشــور» راه ا ندازي شده است. ســرانجام استفاده از اصطلاح نامه  ها و منابع مشابه براي يافتن موضوعات مشابه و مرتبط و ترسیم ارتباط موضوعي بین آن ها نیز به انتخاب موضوع ن هايي كمک مي كند.

كليدتوضيحات
شناسايي و مرور منابع هستهآيا منابع هسته در حوزۀ موضوعي كار خود را مي شناسید و شماره هاي اخیر مجلات مطرح در رشتة خود را مرور كرده ايد؟
جستوجو در پايگاه  هاي
موضوعي
آيا در پايگاه  هاي اطلاعاتي، نمايهنامه  ها و چکیده نامه  هاي موضوعي جستوجو كرده ايد؟
مرور مقالات كنفرانس  هاآيا كنفرانس  ها و همايش  هاي جاري در رشتة خود و موضوعات موردبحث در آن ها را
مي شناسید و آثار ارائه شده در كنفرانس  هاي اخیر رشته را ديده ايد؟
جستوجو در پايگاه  هاي مربوط به پژوهش  هاي جاريآيا به شناسايي و جستوجو در پايگاه  هاي اطلاعاتي پژوهش  هاي دردستاجرا در داخل و خارج كشور اقدام كرده ايد؟
مطالعة پايان نامه  هاي مشابهآيا پايان نامه  هايي را كه به تازگي دفاع شده اند در كتابخانة دانشکده ديده ايد؟ و در پايگاه ها و فهرست پايان نامه  هاي اجراشده در مراكز اطلاعات ملي جستوجو كرده ايد؟
ترسیم نقشة موضوعيآيا مي توانید با استفاده از اصطلاحنامه  ها نقش هاي موضوعي از رشتة خود ترسیم كنید؟
مطالعة كتاب هاي روش تحقیق و مرور زمینه هاي پژوهشيآيا كتاب هاي روش پژوهش در حوزه هاي مرتبط را مطالعه كرد هايد و زمینه هاي پژوهشي موردعلاقة خود را ميشناسید؟
مقايسة مباني نظري و عمليآيا به مباحث نظري گرايش داريد يا موضوعات كاربردي را ترجیح مي دهید؟
مقايسة رويکرد كّمي و كیفيآيا به رويکرد كّمي علاقه منديد يا بیشتر رويکرد كیفي را مي پسنديد؟
انتخاب موضوع هاي مسئله مدارآيا در محل كار/ تحصیل با مسئله اي روبه رو هستید كه بتواند مبناي پژوهش قرارگیرد؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.