شکست نتیجه یک اشتباه بزرگ نیست.

  شکست نتیجه یک اشتباه بزرگ نیست. ما یک شبه شکست نمی خوریم. شکست مجموعه گریزناپذیری از انتخاب ها و افکار ضعیف و حساب نشده ماست. به عبارت ساده تر شکست چیزی نیست جز چند قضاوت اشتباه که هر روز آن را تکرار می کنیم.  با این وجود چرا بسیاری از ما از انتخاب های روزمره خود که ما را به جای نزدیک کردن به هدف مان از آن دور می کنند؛ غافلیم. چرا به تکرار رفتارهایی اصرار داریم که در خدمت ما نیستند. زیرا به قول ران ” لذت لحظه کنونی بر پیامدهای آینده پیروز می شود . 

جیم_ران:  نویسنده کتاب پنج قطعه اصلی معمای زندگی